Działalność kulturalna w Modliborzycach opiera się na działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej. Gminny Ośrodek Kultury w Modliborzycach ściśle współpracuje ze szkołami. Prowadzone są następujące koła zainteresowań:

  • zespoły wokalne i taneczne
  • kółka plastyczne
  • zespoły folklorystyczne
  • nauka gry na instrumentach

Członkowie sekcji i zespołów aktywnie uczestniczą w organizowanych przez środek uroczystościach oraz reprezentują gminę na regionalnych i ogólnopolskich imprezach artystycznych. Organizują wystawy i plenery malarskie, wyjazdy z zespołami na przeglądy oraz konkursy.

Funkcjonująca biblioteka opiera swoją działalność na trzech podstawowych działach: wypożyczalnia dla dorosłych, wypożyczalnia dla dzieci oraz czytelnia ogólna. Od marca 2004r. biblioteka dysponuje 3 stanowiskami komputerowymi z dostępem do internetu. W październiku 2004 została uznana za najlepiej funkcjonującą bibliotekę w powiecie janowskim. Gminna biblioteka współpracuje ze wszystkimi szkołami w Modliborzycach, z przedszkolem, gminym ośrodkiem kultury oraz z katechetami.

Gminny Ośrodej Kultury
Budynek, na zdjęciach, dawna synagoga, stanowiący własność Gminy Modliborzyce, użytkowany jest przez jednostkę organizacyjną gminy - Gminny Ośrodek Kultury.
 
W 2002 roku w wyniku postępowania regulacyjnego Gmina Modliborzyce zapłaciła Związkowi Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Warszawie odszkodowanie w kwocie 25 tysięcy złotych, w wyniku czego Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich zrzekł się roszczeń do tej nieruchomości.
 
W chwili obecnej budynek jest wyremontowany a remont budynku polegał na wymianie konstrukcji dachowej, zmianie pokrycia dachowego, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, skuciu tynków zewnętrznych i położeniu nowych.
 
Pomalowaniu ścian zewnętrznych, wymianie obróbki blacharskiej, wyłożeniu schodów i podestów piaskowcem, remoncie wewnętrznym, wymianie instalacji elektrycznej i centralnego ogrzewania.
Całkowity koszt remontu zamknął się kwotą 1 329 028,09 zł. Dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej VII Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna, Działanie 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki wyniosło 1 092 143,00 zł., co stanowi 85% ogólnego kosztu.

W dniu 10 listopada 2010 roku odbyło się uroczyste oddanie budynku do użytku.