„Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Michałówka od km 0+660 do km 1+296”.