Consultor Sp. z o. o. zaprasza do udziału w projekcie „Aktywni od zaraz!”, który skierowany jest do osób wykluczonych (w tym dotknięte ubóstwem) lub osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu 25-ciu gmin woj. lubelskiego, w tym w szczególności:

 Osoby pozostające bez zatrudnienia,

 Osoby bezrobotne z III profilu,

 Osoby o niskich kwalifikacjach,

 Osoby z niepełnosprawnościami (w tym z zaburzeniami psychicznymi),

 Osoby bezdomne o ile mieszczą się w katalogu osób wskazanych w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włącz społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020.

W ramach projektu oferujemy:

 Diagnoza potrzeb

 Poradnictwo specjalistyczne i trening umiejętności społecznych

 Zajęcia z trenerem aktywności

 Pośrednictwo pracy

 SZKOLENIA zawodowe do wyboru:

 Kucharz/Piekarz/Krawiec (do wyboru zg ze ścieżką reintegracji);

 Sprzedawca z obsługą komputera i kasy fiskalnej/Opiekun/ka osób starszych lub niepełnosprawnych(do wyboru zg ze ścieżką reintegracji)

 Staże 3 lub 4 –miesięczne.

W ramach projektu zapewniamy również:

 stypendium stażowe 997,40 zł netto/m-c,

 stypendium szkoleniowe od 638 zł do 970 zł netto (w zależności od liczby godzin szkoleniowych),

 zwrot kosztów dojazdu w przypadku realizacji usług poza miejscem zamieszkania Uczestnika,

 materiały szkoleniowe,

 zewnętrzne egzaminy po szkoleniach zawodowych,

 wyżywienie i serwis kawowy.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do naszego biura projektu w Lublinie pod adresem ul. Droga Męczenników Majdanka 74, 20-325 Lublin. Zachęcamy również do kontaktu pod numerem telefonu 81 745 41 91 lub 883 331 436.