Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz. U. z 2018 r., poz. 2244) zwrot podatku akcyzowego dotyczy oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oznaczonej kodem CN 2710 19 43 do 2710 19 48 oraz kodem CN 3826 00.

Do 2018 roku zwrot podatku akcyzowego przysługiwał do oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, oznaczonego kodem CN 2710 19 41 do 2710 19 49 oraz kodem CN 3824 90 91, a po wejściu w życie rozporządzenia Komisji (UE) nr 1006/2011 z dnia 27 września 2011 r. zmieniającego załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej, wprowadzającego od 1 stycznia 2012 r. zmiany w kodach CN oleju napędowego, również kodem CN 2710 20 11 do 2710 20 19.

W związku z powyższym olej zakupiony w okresie:
1) od 01.08.2018r. do 31.12.2018 r. powinien posiadać kod CN 2710 19 41 do 2710 19 49, 3824 90 91 oraz 2710 20 11 do 2710 20 19,

2) od 01.01.2019 – do 31.01.2019 r. powinien posiadać kod CN 2710 19 43 do 2710 19
48 oraz kodem CN 3826 00.