Ranek 20 czerwca 2019 r. odkrył ogrom strat zarówno na posesjach prywatnych jak i w infrastrukturze zalanych miejscowości. Burmistrz Witold Kowalik powołał łącznie sześć komisji, do oszacowania wartości zniszczeń.

W ich skład wchodzili pracownicy Urzędu Miejskiego w Modliborzycach, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Modliborzycach, sołtysi, radni. Członkowie komisji chodzili od domu do domu, rozmawiali z poszkodowanymi, robili dokumentację fotograficzną, spisywali protokoły. To była trudna, mozolna praca. W jej efekcie powstało 152 protokoły. Ustalono, że zalaniu i podtopieniu uległo 101 budynków mieszkalnych. Szacunkowa wartość strat w tych budynkach to 1 188 050,00 zł (jeden milion sto osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćdziesiąt złotych). Szacunkowa wartość strat w pozostałym mieniu (bez samochodów) to 742 410,00 zł (siedemset czterdzieści dwa tysiące czterysta dziesięć złotych).
Sporządzone protokoły stanowią podstawę wypłaty zasiłków celowych związanych z zabezpieczeniem podstawowych potrzeb bytowych.

Zasady i wysokość wypłat tych zasiłków wyraża ustawa o pomocy społecznej oraz kryteria określone w piśmie MSWiA z dnia 24 czerwca 2016 r., znak: DOLiZK-IV_775/1/2016 z późn. zm. Wysokość zasiłku celowego jest zależna od indywidualnej sytuacji poszkodowanego i nie może przekroczyć 6 tys.zł. Zasiłki celowe przyznawane są na podstawie ustawy o pomocy społecznej i nie mogą być utożsamiane z odszkodowaniami za utracone lub uszkodzone mienie. Należy bowiem pamiętać, że zgodnie z art.2 ust.1 ustawy „Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości”. Przepis ten wyraźnie określa zasadę subsydiarności, która powinna być stosowana przy rozpatrywaniu spraw o zasiłki. Zauważyć przy tym należy, że zasada ta nie ma bezpośredniego związku z wartością rzeczywistą lub odtworzeniową zniszczonego lub uszkodzonego mienia, co oznacza, że udzielona pomoc nie musi pokrywać w całości poniesionych strat (nie stanowi rekompensaty), a jedynie umożliwić rodzinie zaspokojenie potrzeb na podstawowym poziomie. Ponadto nie każda szkoda w gospodarstwie domowym ma bezpośredni wpływ na zaspokojenie niezbędnych potrzeb. Podkreślić przy tym należy, że organ wydający decyzję o przyznaniu zasiłku jest zobowiązany do miarkowania pomocy.
Mając powyższe na uwadze Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Modliborzycach wypłacił 68 zasiłków na łączną kwotę 279 950,00 zł (dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych). Jeżeli poszkodowana rodzina, po wykorzystaniu zasiłku o którym mowa wyżej, uprawnień a także wszelkich innych możliwości np. środki ze zbiórek oraz z Caritas, nadal nie ma zapewnionego minimum egzystencji może ubiegać się w GOPS o dalsze wsparcie na remont.
Ale to nie jedyna pomoc jaką otrzymali poszkodowani w powodzi. Caritas Diecezji Sandomierskiej zorganizował zbiórkę najbardziej potrzebnych rzeczy: kocy, pościeli, kołder, ręczników, środków czystości i żywności o długim terminie przydatności do spożycia . Można było również wpłacać pieniądze na konto Caritasu. Księża proboszczowie z dekanatów: Modliborzyce, Janów Lubelski, Zaklików, Stalowa Wola oraz Pysznica, w niedzielę 23 czerwca 2019 r przeprowadzili zbiórki do puszek po każdej Mszy świętej. Z zebranych pieniędzy (127 358,00 zł) będą kupowane różne, potrzebne powodzianom, rzeczy. Aby skorzystać z tej formy pomocy należy, odręcznie napisany wniosek, złożyć w Senior + w Modliborzycach. Wnioski są przyjmowane do 16 sierpnia 2019 r.
Pieniądze na potrzeby powodzian zbierano również w sołectwach gminy Modliborzyce. Mieszkańcy solidarnie włączyli się w tę akcję. Łącznie zebrano 57 035,00 zł (pięćdziesiąt siedem tysięcy trzydzieści pięć złotych). Decyzją rad sołeckich pieniądze te zostały przekazane bezpośrednio najbardziej potrzebującym mieszkańcom zalanych miejscowości. Zbiórki organizowały też sąsiednie gminy. Ośrodki Pomocy Społecznej, Ochotnicze Straże Pożarne ale też osoby prywatne z okolic zbierały i dostarczały potrzebującym tekstylia (pościel, ręczniki, ubrania, koce), chemię na potrzeby gospodarstw domowych, żywność, meble, sprzęt AGD. Były w tym rzeczy nowe i używane ale w dobrym stanie. Część zebranych rzeczy dostarczano do punktu w szkole w Wierzchowiskach i dystrybuowano potrzebującym. W przypadku mebli, lodówek i większych przedmiotów kierowano darczyńców bezpośrednio do osób potrzebujących.
Wszystkim, którzy się w te działania aktywnie włączyli, darczyńcom, organizatorom, ludziom pracującym w punktach zbiórek bardzo serdecznie dziękujemy. W zetknięciu z takim żywiołem, jakim była powódź, człowiek jest bezradny. Ale kolejna fala to fala ogromnego wsparcia, życzliwości, pracy na rzecz osób poszkodowanych. Wszystkim, którzy w tym trudnym okresie nieśli pomoc powodzianom, bardzo serdecznie dziękujemy. Wasze wielkie serca, otwartość, wrażliwość i pomocna dłoń były w tamtym czasie nieocenione.

tekst:I.Mańka, foto: komisje szacujące straty

powod-cztrzecia001
powod-cztrzecia002
powod-cztrzecia003
powod-cztrzecia004
powod-cztrzecia005
powod-cztrzecia006
powod-cztrzecia007
powod-cztrzecia008
powod-cztrzecia009
powod-cztrzecia010
powod-cztrzecia011
powod-cztrzecia012
powod-cztrzecia013
powod-cztrzecia014
powod-cztrzecia015
powod-cztrzecia016
powod-cztrzecia017
powod-cztrzecia018
powod-cztrzecia019
powod-cztrzecia020
powod-cztrzecia021
powod-cztrzecia022
powod-cztrzecia023
powod-cztrzecia024
powod-cztrzecia025
powod-cztrzecia026
powod-cztrzecia027
powod-cztrzecia028
powod-cztrzecia029
powod-cztrzecia030
powod-cztrzecia031
powod-cztrzecia032
powod-cztrzecia033
powod-cztrzecia034
powod-cztrzecia035
powod-cztrzecia036
powod-cztrzecia037
powod-cztrzecia038
powod-cztrzecia039
powod-cztrzecia040
powod-cztrzecia041
powod-cztrzecia042
powod-cztrzecia043
powod-cztrzecia044
powod-cztrzecia045
powod-cztrzecia046
powod-cztrzecia047
powod-cztrzecia048
powod-cztrzecia049
powod-cztrzecia050
powod-cztrzecia051
powod-cztrzecia052
powod-cztrzecia053
powod-cztrzecia054
powod-cztrzecia055
powod-cztrzecia056
powod-cztrzecia057
powod-cztrzecia058
powod-cztrzecia059
powod-cztrzecia060
powod-cztrzecia061
powod-cztrzecia062
powod-cztrzecia063
powod-cztrzecia064
powod-cztrzecia065
powod-cztrzecia066
powod-cztrzecia067
powod-cztrzecia068
powod-cztrzecia069
powod-cztrzecia070
powod-cztrzecia071
powod-cztrzecia072
powod-cztrzecia073
powod-cztrzecia074
powod-cztrzecia075
powod-cztrzecia076
powod-cztrzecia077
powod-cztrzecia078
powod-cztrzecia079
powod-cztrzecia080
powod-cztrzecia081
powod-cztrzecia082
powod-cztrzecia083
powod-cztrzecia084
powod-cztrzecia085
powod-cztrzecia086
powod-cztrzecia087
powod-cztrzecia088
powod-cztrzecia089
powod-cztrzecia090
powod-cztrzecia091
powod-cztrzecia092
powod-cztrzecia093
powod-cztrzecia094
powod-cztrzecia095
powod-cztrzecia096
powod-cztrzecia097
powod-cztrzecia098
powod-cztrzecia099
powod-cztrzecia100
powod-cztrzecia101
powod-cztrzecia102
powod-cztrzecia103
powod-cztrzecia104
powod-cztrzecia105
powod-cztrzecia106
powod-cztrzecia107
powod-cztrzecia108
powod-cztrzecia109
powod-cztrzecia110
powod-cztrzecia111
powod-cztrzecia112
powod-cztrzecia113
powod-cztrzecia114
powod-cztrzecia115
powod-cztrzecia116
powod-cztrzecia117
powod-cztrzecia118
powod-cztrzecia119
powod-cztrzecia120
powod-cztrzecia121
powod-cztrzecia122
powod-cztrzecia123
powod-cztrzecia124
powod-cztrzecia125
powod-cztrzecia126
powod-cztrzecia127
powod-cztrzecia128
powod-cztrzecia129
powod-cztrzecia130
powod-cztrzecia131
powod-cztrzecia132
powod-cztrzecia133
powod-cztrzecia134
powod-cztrzecia135
powod-cztrzecia136
powod-cztrzecia137
powod-cztrzecia138
powod-cztrzecia139
powod-cztrzecia140
powod-cztrzecia141
powod-cztrzecia142
powod-cztrzecia143
powod-cztrzecia144
powod-cztrzecia145
powod-cztrzecia146
powod-cztrzecia147
powod-cztrzecia148
powod-cztrzecia149
powod-cztrzecia150
powod-cztrzecia151
powod-cztrzecia152
powod-cztrzecia153
powod-cztrzecia154
powod-cztrzecia155
powod-cztrzecia156
powod-cztrzecia157
powod-cztrzecia158
powod-cztrzecia159
powod-cztrzecia160
powod-cztrzecia161
powod-cztrzecia162
powod-cztrzecia163
powod-cztrzecia164
powod-cztrzecia165
powod-cztrzecia166
powod-cztrzecia167
powod-cztrzecia001 powod-cztrzecia002 powod-cztrzecia003 powod-cztrzecia004 powod-cztrzecia005 powod-cztrzecia006 powod-cztrzecia007 powod-cztrzecia008 powod-cztrzecia009 powod-cztrzecia010 powod-cztrzecia011 powod-cztrzecia012 powod-cztrzecia013 powod-cztrzecia014 powod-cztrzecia015 powod-cztrzecia016 powod-cztrzecia017 powod-cztrzecia018 powod-cztrzecia019 powod-cztrzecia020 powod-cztrzecia021 powod-cztrzecia022 powod-cztrzecia023 powod-cztrzecia024 powod-cztrzecia025 powod-cztrzecia026 powod-cztrzecia027 powod-cztrzecia028 powod-cztrzecia029 powod-cztrzecia030 powod-cztrzecia031 powod-cztrzecia032 powod-cztrzecia033 powod-cztrzecia034 powod-cztrzecia035 powod-cztrzecia036 powod-cztrzecia037 powod-cztrzecia038 powod-cztrzecia039 powod-cztrzecia040 powod-cztrzecia041 powod-cztrzecia042 powod-cztrzecia043 powod-cztrzecia044 powod-cztrzecia045 powod-cztrzecia046 powod-cztrzecia047 powod-cztrzecia048 powod-cztrzecia049 powod-cztrzecia050 powod-cztrzecia051 powod-cztrzecia052 powod-cztrzecia053 powod-cztrzecia054 powod-cztrzecia055 powod-cztrzecia056 powod-cztrzecia057 powod-cztrzecia058 powod-cztrzecia059 powod-cztrzecia060 powod-cztrzecia061 powod-cztrzecia062 powod-cztrzecia063 powod-cztrzecia064 powod-cztrzecia065 powod-cztrzecia066 powod-cztrzecia067 powod-cztrzecia068 powod-cztrzecia069 powod-cztrzecia070 powod-cztrzecia071 powod-cztrzecia072 powod-cztrzecia073 powod-cztrzecia074 powod-cztrzecia075 powod-cztrzecia076 powod-cztrzecia077 powod-cztrzecia078 powod-cztrzecia079 powod-cztrzecia080 powod-cztrzecia081 powod-cztrzecia082 powod-cztrzecia083 powod-cztrzecia084 powod-cztrzecia085 powod-cztrzecia086 powod-cztrzecia087 powod-cztrzecia088 powod-cztrzecia089 powod-cztrzecia090 powod-cztrzecia091 powod-cztrzecia092 powod-cztrzecia093 powod-cztrzecia094 powod-cztrzecia095 powod-cztrzecia096 powod-cztrzecia097 powod-cztrzecia098 powod-cztrzecia099 powod-cztrzecia100 powod-cztrzecia101 powod-cztrzecia102 powod-cztrzecia103 powod-cztrzecia104 powod-cztrzecia105 powod-cztrzecia106 powod-cztrzecia107 powod-cztrzecia108 powod-cztrzecia109 powod-cztrzecia110 powod-cztrzecia111 powod-cztrzecia112 powod-cztrzecia113 powod-cztrzecia114 powod-cztrzecia115 powod-cztrzecia116 powod-cztrzecia117 powod-cztrzecia118 powod-cztrzecia119 powod-cztrzecia120 powod-cztrzecia121 powod-cztrzecia122 powod-cztrzecia123 powod-cztrzecia124 powod-cztrzecia125 powod-cztrzecia126 powod-cztrzecia127 powod-cztrzecia128 powod-cztrzecia129 powod-cztrzecia130 powod-cztrzecia131 powod-cztrzecia132 powod-cztrzecia133 powod-cztrzecia134 powod-cztrzecia135 powod-cztrzecia136 powod-cztrzecia137 powod-cztrzecia138 powod-cztrzecia139 powod-cztrzecia140 powod-cztrzecia141 powod-cztrzecia142 powod-cztrzecia143 powod-cztrzecia144 powod-cztrzecia145 powod-cztrzecia146 powod-cztrzecia147 powod-cztrzecia148 powod-cztrzecia149 powod-cztrzecia150 powod-cztrzecia151 powod-cztrzecia152 powod-cztrzecia153 powod-cztrzecia154 powod-cztrzecia155 powod-cztrzecia156 powod-cztrzecia157 powod-cztrzecia158 powod-cztrzecia159 powod-cztrzecia160 powod-cztrzecia161 powod-cztrzecia162 powod-cztrzecia163 powod-cztrzecia164 powod-cztrzecia165 powod-cztrzecia166 powod-cztrzecia167