Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r, poz. 506) oraz § 18 uchwały Nr LII/289/2018 Rady Miejskiej w Modliborzycach z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Modliborzyce (Dz. Urzęd. Woj. Lub. z 2018 r, poz. 5923)  zwołuję  XIII  sesję Rady Miejskiej w Modliborzycach, która odbędzie się 26 listopada 2019 roku (wtorek) o godz. 14:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Modliborzycach.