Na  podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity; Dz. U. z 2019 r, poz. 506) oraz  § 18 uchwały Nr LII/289/2018 Rady Miejskiej w Modliborzycach z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Modliborzyce (Dz. Urzęd. Woj. Lub. z 2018r., poz. 5923) zwołuję  XIV sesję Rady Miejskiej w Modliborzycach, która odbędzie się 30 grudnia 2019 roku (poniedziałek) o godz. 11.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Modliborzycach.