Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim informuje, że istnieje możliwość ubiegania się przez osoby niepełnosprawne o pomoc ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w związku z epidemią koronawirusa.

PFRON uruchomił realizację programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi
Program dotyczy osób, które z powodu epidemii i zawieszenia działalności placówek zajmujących się rehabilitacją zawodową i społeczną utraciły możliwość korzystania z prowadzonych przez nie zajęć.

Są to :

1. Uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej;
2. Uczestnicy środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej;
3. Podopieczni dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej;
4. Podopieczni placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
5. pełnoletni (od 18. do 25. roku życia) uczestnicy zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim;
6. pełnoletni (od 18. do 24. roku życia) wychowankowie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, funkcjonujących na podstawie ustawy Prawo oświatowe.

Wsparcie polega na otrzymaniu miesięcznego świadczenia w wysokości 500 zł przez okres 3 miesięcy licząc od marca 2020 roku. Aby je otrzymać należy złożyć wniosek.
Wniosek można składać od 10 kwietnia do 4 września 2020 roku przez System Obsługi Wsparcia- sow.pfron.org.pl lub pocztą tradycyjna na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 29, 23-300 Janów Lubelski.
Wniosek dostępny jest na stronie : www.pcprjanow.pl – w zakładce - program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” Moduł III
Szczegóły dotyczące programu znajdują się na stronie www.pfron.org.pl