Parkowanie– wymaga kultury. Nieprawidłowe parkowanie zaś wywołuje konsekwencje prawne.
W naszym powiecie a zwłaszcza w Janowie Lubelskim zmorą jest nieprawidłowe parkowanie. Wiemy doskonale, że miejsc parkingowych jest bardzo mało a aut z każdym rokiem przybywa.

Dobrego kierowcę poznaje się przede wszystkim po tym jak parkuje. A sposób jaki parkujemy świadczy o nas jako kierowców. Pamiętajmy zatem o „kulturze na drodze”. Kulturalny kierowca, jak już wiemy, nie myśli tylko i wyłącznie o sobie, a więc parkuje tylko tam, gdzie mu wolno. Parkowanie to obowiązkowy element każdej, nawet najkrótszej przejażdżki autem. Pamiętajmy, że nie jesteśmy na drodze sami, a zaparkować chcą wszyscy. Parkując nie zastawiajmy nikomu drogi, wjazdu czy wyjazdu bądź bezpiecznego przejścia chociażby przez przejście dla pieszych. Jeżeli nie ma miejsca to nie wciskajmy się na siłę bo wiemy, że samochód nie jest z gumy i wszędzie się nie zmieści. A nieprawidłowo zaparkowany samochód stwarza zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego i użytkowników dróg. Miejmy świadomość, że nieprawidłowe parkowanie wiąże się również z konsekwencjami prawnymi.

Nieprawidłowe parkowanie – konsekwencje prawne.

Ustawa Prawo o ruchu drogowym określa miejsca i sytuacje, w których zatrzymanie i postój pojazdu jest dozwolony. Zgodnie z art. 2 pkt 31 tej ustawy pojazdem nazywamy środek transportu przeznaczony do poruszania się po drodze oraz maszynę lub urządzenie do tego przystosowane (samochód, motor). Według art. 46 ustawy zatrzymanie i postój pojazdu jest możliwy w miejscach i warunkach, w których jest on widoczny dla innych kierujących i nie powoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Kierujący pojazdem, w sytuacji, gdy chce się zatrzymać na jezdni, musi zrobić to jak najbliżej krawędzi (krawężnika) i równolegle do niej. Na drodze poza obszarem zabudowanym powinien zatrzymać się poza jezdnią. Zgodnie z art. 47 dopuszczalny jest również postój kołami jednego boku lub przedniej osi pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t, pod warunkiem że:

• na danym odcinku jezdni nie obowiązuje zakaz zatrzymania lub postoju,
• szerokość chodnika pozostawionego dla pieszych jest taka, że nie utrudni im ruchu i jest nie mniejsza niż 1,5 m,
• pojazd umieszczony przednią osią na chodniku nie tamuje ruchu pojazdów na jezdni.

Należy pamiętać, że w większości tego typu przypadków będziemy mieli do czynienia z popełnieniem wykroczenia. Do wykroczeń tego typu można zastosować kilka przepisów.

• Art.97.Uczestnik ruchu lub inna osoba znajdująca się na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, a także właściciel lub posiadacz pojazdu, który wykracza przeciwko innym przepisom ustawy zdnia 20czerwca 1997r. –Prawo o ruchu drogowym lub przepisom wydanym na jej podstawie, podlega karze grzywny do 3000złotych albo karze nagany.

• Art.84.Kto wbrew obowiązkowi nie oznacza w sposób odpowiadający wymaganiom i łatwo dostrzegalny, zarówno w dzień, jak i w porze nocnej, jakiejkolwiek przeszkody w ruchu drogowym, urządzenia lub przedmiotu znajdujących się na drodze lub też miejsca prowadzonych robót, jeżeli to może zagrozić bezpieczeństwu ruchu albo utrudnić ruch na drodze, podlega karze aresztu albo grzywny.

• Art.90.Kto tamuje lub utrudnia ruch na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, podlega karze grzywny albo karze nagany

W pewnych wypadkach może zdarzyć się, że nieprawidłowe zaparkowanie samochodu może przyczynić się do popełnienia przestępstwa. Może tak się stać np. w sytuacji, w której czyn określony w art. 84 kw spowoduje katastrofę albo jej bezpośrednie niebezpieczeństwo lub spowoduje nieumyślnie wypadek drogowy.
Wtedy też sprawca tegoż czynu będzie ponosił odpowiedzialność, o której mowa
w art. 173, 174 lub 177 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny.

Odpowiedzialność cywilna

Nieprawidłowe parkowanie może wywołać negatywne konsekwencje nie tylko na gruncie prawa karnego, lecz także – cywilnego. Jeżeli zatem przy parkowaniu pojazdu zostanie dokonany czyn niedozwolony (np. uszkodzenie mienia, uszkodzenie ciała lub też inna szkoda bądź krzywda), to z tego tytułu powstanie obowiązek wypłaty odszkodowania.