Od 1 stycznia 2021 roku można składać wnioski o przyznanie stypendiów sportowych dla osób fizycznych za wyniki osiągnięte w 2020 roku. O stypendia mogą ubiegać się sportowcy do 27. roku życia, zrzeszeni w klubach i związkach sportowych na terenie województwa lubelskiego. Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami. Dokumenty można składać do 31 stycznia 2021 r.

Stypendium sportowe Województwa Lubelskiego można przyznać osobie fizycznej, która spełnia łącznie wymienione niżej warunki:

1) w roku poprzedzającym przyznanie stypendium osiągnęła jeden z wyników sportowych, tj.:

- zajęcie miejsca 1-8 w igrzyskach olimpijskich/ igrzyskach paraolimpijskich;
- zajęcie miejsca 1-3 w igrzyskach głuchych w sportach i konkurencjach objętych programem igrzysk olimpijskich/igrzysk paraolimpijskich;
- zajęcie miejsca 1-3 w światowych igrzyskach olimpiad specjalnych w sportachi konkurencjach objętych programem igrzysk olimpijskich/igrzysk paraolimpijskich;
- zajęcie miejsca 1-3 w Mistrzostwach Świata seniorów, młodzieżowców, juniorów, juniorów młodszych (kadetów) w sportach i konkurencjach objętych programem igrzysk olimpijskich/igrzysk paraolimpijskich;
- zajęcie miejsca 1-3 w Mistrzostwach Europy seniorów, młodzieżowców, juniorów, juniorów młodszych (kadetów) w sportach i konkurencjach objętych programem igrzysk olimpijskich/igrzysk paraolimpijskich;
- zajęcie miejsca 1-3 w Mistrzostwach Polski seniorów, młodzieżowców, juniorów, juniorów młodszych (kadetów) w sportach i konkurencjach objętych programem igrzysk olimpijskich/igrzysk paraolimpijskich.

2) w chwili osiągnięcia wyniku sportowego nie ukończyła 27 roku życia;
3) uprawia sport i konkurencję objętą programem igrzysk olimpijskich/igrzysk paraolimpijskich;
4) zobowiąże się pisemnie do realizacji przedłożonego programu przygotowań oraz do udziału w zawodach głównych roku w okresie pobierania stypendium;
5) zamieszkuje na terenie województwa lubelskiego;
6) na dzień składania wniosku reprezentuje województwo lubelskie.

Termin składania wniosków upływa w dniu 31 stycznia 2021 r.

Wnioski o przyznanie stypendium mogą złożyć:

1) kandydat do stypendium, a w przypadku osoby niepełnoletniej rodzic lub jego prawny opiekun;
2) właściwe kluby,
3) związki sportowe.

Wymagane dokumenty:

Wniosek o przyznanie stypendium sportowego Województwa Lubelskiego dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.

Do wniosku dołącza się:

1) zaświadczenie potwierdzające uzyskanie osiągnięcia, za które ma być przyznane stypendium, wydane przez właściwy polski związek sportowy, Polski Komitet Olimpijski lub Polski Komitet Paraolimpijski;
2) oświadczenie do celów ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego.

Kwoty stypendiów są uzależnione od osiągniętych wyników sportowych. Wnioski można składać osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego lub wysłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin.
Szczegółowe informacje na temat przyznawania stypendiów sportowych oraz wymagane formularze są dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie (https://umwl.bip.lubelskie.pl) oraz stronie internetowej Departamentu Promocji, Sportu i Turystyki UMWL (https://promocja.lubelskie.pl).