Zakład Gospodarki Komunalnej w Modliborzycach działając zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028) oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 472 informuje:

Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Modliborzyce obowiązujące od 01-04-2021 r. do 31-03-2024 r. w wysokości:

1. Cena dostarczenia 1m³ wody wynosi 3,50 zł brutto (3,24 zł netto).
2. Cena odprowadzenia 1m³ ścieków wynosi 5,72 zł brutto (5,30 zł netto).
3. Stawka opłaty abonamentowej za m-c wynosi 4,00 zł brutto (3,70 netto) dla odbiorców rozliczanych na podstawie wskazań wodomierza głównego oraz odbiorców rozliczanych na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody.


Kierownik
Grzegorz Kwaśnik