„Zielona Brama Roztocza” to partnerstwo 4 gmin Powiatu Janowskiego, które Janów Lubelski zawiązał wspólnie z gminami Modliborzyce, Dzwola i Godziszów w ramach pilotażu projektu Centrum Wsparcia Doradczego. Na Lubelszczyźnie są jeszcze dwa takie Partnerstwa: Roztocze Środkowe i z obszaru Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego. W całej Polsce zostało zawiązanych 38 partnerstw.

        Celem projektu jest opracowanie strategii terytorialnej (w formie Planu działań ZIT), który będzie niezbędnym dokumentem przy ubieganiu się o środki unijne z programu Fundusze Unijne dla Lubelskiego w nowej perspektywie finansowej 2021-2027.
           W ramach opracowania strategii dla Partnerstwa 4 gmin odbyły się dwa warsztaty strategiczne. Pierwszy odbył się 1 czerwca 2021 r. w Janowskim Ośrodku Kultury, drugi zaś 9 czerwca 2021 r. w Bibliotece u Kazimierza w Modliborzycach.
           W warsztatach wzięli Burmistrzowie i Wójtowie gmin: Janowa Lubelskiego Krzysztof Kołtyś, Modliborzyc Witold Kowalik, Dzwoli – Wójt Wiesław Dyjach, Godziszowa – Wójt Józef Zbytniewski, interesariusze - liderzy lokalni i zewnętrzni. Prace partnerstwa trwają już od kilku miesięcy i odbywają się ze wsparciem doradczym ekspertów Związku Miast Polskich – Jacka Woźniaka i Rafała Sułkowskiego.
        Podczas spotkań w części ogólnej został przedstawiony m.in. harmonogram prac nad strategią, wnioski z Raportu Diagnostycznego Partnerstwa „Zielona Brama Roztocza”, Ziemia Janowska w kontekście polityki rozwoju województwa lubelskiego, wyzwania strategiczne stojące przed Ziemią Janowską, wizja rozwoju Ziemi Janowskiej 2030/2040.
         Z kolei w części warsztatowej, uczestnicy podzieleni na 4 grupy pracowali nad opracowaniem celów strategicznych dla rozwoju gmin wchodzących w skład partnerstwa dotyczących: gospodarki, środowiska i warunków życia mieszkańców, wyzwań instytucjonalnych oraz wyzwań społecznych.
Oba Warsztaty Strategiczne, traktowane łącznie, mają pozwolić na wypracowanie wizji rozwoju oraz celów strategii Partnerstwa „Zielona Brama Roztocza”, a następnie ich operacjonalizację poprzez zintegrowane projekty.
           Projekt realizowany jest we współpracy ze Związkiem Miast Polskich, Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Urzędami Marszałkowskimi i potrwa do marca 2022 roku.

1-galeria-1200-1200Q72
2-galeria-1200-1200Q72
3-galeria-1200-1200Q72
4-galeria-1200-1200Q72
5-galeria-1200-1200Q72
6-galeria-1200-1200Q72
7-galeria-1200-1200Q72
8-galeria-1200-1200Q72
9-galeria-1200-1200Q72
10-galeria-1200-1200Q72
11-galeria-1200-1200Q72
13-galeria-1200-1200Q72
12-galeria-1200-1200Q72
14-galeria-1200-1200Q72
15-galeria-1200-1200Q72