Od roku szkolnego 2021/2022 świadczenie (tzw. 300+) w ramach programu Dobry Start będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wnioski będzie można składać od 1 lipca do 30 listopada tylko drogą elektroniczną - z portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, za pośrednictwem portalu Emp@tia lub przez serwisy bankowości elektronicznej banków, które udostępnią taką możliwość. 

        Program „Dobry Start” to 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. To wsparcie dla 4,4 mln uczniów. Na ten cel rząd przekazał do końca 2020 r. ponad 4 mld zł.
Rodziny otrzymają wsparcie bez względu na osiągany dochód.

Dla kogo wsparcie?
Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia:
• 20 roku życia;
• 24 roku życia - w przypadku dzieci legitymujących się odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności.
Orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność dziecka to: orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności lub wydawane na podstawie przepisów oświatowych: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami o ochronie zdrowia psychicznego.
Program obejmuje również uczniów, jeżeli osiągnęli wiek 20 lat lub 24 lat w przypadku dzieci niepełnosprawnych, przed rozpoczęciem roku szkolnego w danym roku kalendarzowym.
Ważne!
• Świadczenie dobry start przysługuje wyłącznie na dzieci uczące się w szkole rozumianej jako szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa, klasy dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej prowadzone w szkole ponadpodstawowej, szkoła artystyczna, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, specjalny ośrodek szkolno- wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.
• Warto też wspomnieć, że od 2019 r. wsparcie z programu "Dobry Start" w związku z rozpoczęciem roku szkolnego przysługuje także na uczniów szkół policealnych i szkół dla dorosłych.
• Jednocześnie należy pamiętać, że program "Dobry Start" nie obejmuje dzieci realizujących roczne przygotowanie przedszkolne ani w przedszkolu, ani w tzw. "zerówce" prowadzonej w szkole. Program "Dobry Start" nie obejmuje także studentów.

Kto może otrzymać wsparcie?
Świadczenie dobry start może otrzymać:
• matka lub ojciec dziecka,
• opiekun faktyczny dziecka, czyli osoba, która faktycznie opiekuje się dzieckiem i złożyła do sądu wniosek o jego adopcję,
• opiekun prawny dziecka – osoba, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem,
• osoba ucząca się. Osoba ucząca się to pełnoletni uczeń, który: nie jest na utrzymaniu rodziców, ponieważ rodzice nie żyją lub ma od nich ustalone alimenty.
Istotne jest, że w przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach - każdy z nich może złożyć wniosek i dostać połowę kwoty przysługującego świadczenia dobry start czyli w wysokości 150 zł.
Świadczenie dobry start przysługuje również na dzieci w pieczy zastępczej oraz osobom usamodzielnianym opuszczającym pieczę zastępczą. W tym przypadku wniosek o świadczenie dobry start może złożyć:
• rodzina zastępcza,
• osoba prowadząca rodzinny dom dziecka,
• dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej,
• dyrektor regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej,
• osoba ucząca się będąca osobą usamodzielnianą.

 Jak i gdzie złożyć wniosek?
Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek o ustalenie prawa do świadczenia dobry start.
Od 1 lipca br. osoby uprawnione będą mogły składać wnioski o świadczenie dobry start w związku z rozpoczęciem roku szkolnego 2021/2022.
Ważne!
W ramach tegorocznej edycji programu "Dobry start” zmienią się zasady naboru wniosków o świadczenie dobry start.
Składanie wniosków na nowych zasadach:
Według nowych zasad, wnioski o świadczenie dobry start będzie można składać tylko drogą elektroniczną, a wypłata przyznanego świadczenia będzie odbywać się wyłącznie w formie bezgotówkowej na wskazane konto bankowe.
Obsługę programu „Dobry start” przejmie Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który będzie przyznawał i wypłacał świadczenie dobry start w miejsce gminnych i powiatowych organów właściwych, zapewniając w pełni zautomatyzowany proces obsługi tego programu.
Wnioski będzie można złożyć do ZUS tylko drogą online: za pośrednictwem portalu informacyjno-usługowego Emp@tia (empatia.mrpips.gov.pl), przez bankowość elektroniczną lub portal PUE ZUS. Natomiast nie będzie możliwości składania wniosków w formie papierowej bezpośrednio w ZUS ani za pośrednictwem poczty.
Ważne: Świadczenie dobry start nie podlega unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Oznacza to, że ZUS ustali prawo do świadczenia dobry start samodzielnie bez przekazywania wniosku do wojewody, nawet jeśli jeden z rodziców dziecka przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej - w krajach, w których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Kiedy złożyć wniosek?
Nabór wniosków drogą online rusza 1 lipca 2021 r. Wniosek będzie można złożyć przez stronę Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej empatia.mpips.gov.pl, bankowość elektroniczną oraz przez portal PUE ZUS.
Składanie wniosku drogą online za pośrednictwem ww. kanałów dotyczy zarówno ubiegających się o świadczenie dobry start rodziców, uprawnionych opiekunów, osób uczących się, jak również osób ubiegających się o przyznanie świadczenia na dzieci w pieczy zastępczej.
Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

Kiedy i jak rodzina otrzyma wsparcie?
Złożenie wniosku o świadczenie dobry start w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty przyznanego świadczenia nie później niż do 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach (tj. wrześniu, październiku lub listopadzie) rozpatrzenie wniosku i wypłata świadczenia nastąpi w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Począwszy od tegorocznej edycji programu "Dobry start" wypłata przyznanego świadczenia będzie odbywać się wyłącznie w formie bezgotówkowej na wskazane konto bankowe.

Źródło: https://www.gov.pl/web/rodzina/dobry-start