16 października 2021 r. w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbiu odbył się XII Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Modliborzycach. W zjeździe uczestniczyli delegaci wybrani na zebraniach sprawozdawczo-wyborczych ze wszystkich jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Modliborzyce oraz zaproszeni goście.

Zjazd odbywa się co 5 lat.
      Otwarcia Zjazdu dokonał druh Witold Kowalik - Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Modliborzycach, który w swym wystąpieniu podkreślał wielką rolę strażaków ochotników w zapewnieniu bezpieczeństwa ludności.
      Na przewodniczącego Zjazdu wybrano druha Tomasza Taradysia.
     Podczas zjazdu Prezes Zarządu przedstawił sprawozdanie z działalności Oddziału Gminnego Związku OSP RP za lata 2016-2020. Podsumowując mijającą kadencję Zarządu Gminnego zaznaczył, że w ciągu tych pięciu lat na terenie gminy Modliborzyce dokonało się wiele pozytywnych zmian w jednostkach ochotniczych straży pożarnych.
     Aktualnie na terenie Gminy Modliborzyce działa 10 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych – w Dąbiu, Lutem, Modliborzycach, Pasiece, Stojeszynie, Wierzchowiskach Pierwszych, Wierzchowiskach Drugich, Wolicy Pierwszej, Wolicy Drugiej oraz Zarajcu.
     Do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego włączone są 3 jednostki: OSP Modliborzyce, OSP Wierzchowiska Pierwsze oraz od grudnia 2019 roku OSP Stojeszyn.
     Łącznie jednostki OSP z terenu naszej gminy liczą 501 członków czynnych, w tym 428 mężczyzn oraz 73 kobiety, 23 członków wspierających i 56 członków honorowych. Kobiece Drużyny Pożarnicze oraz Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze, zarówno dziewczęce jak i chłopięce, działają przy jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych w Modliborzycach, Stojeszynie, Wierzchowiskach Pierwszych i Wierzchowiskach Drugich.
     Jednostki OSP posiadają 5 średnich oraz 11 lekkich samochodów ratowniczo-gaśniczych, w tym 4 samochody specjalne. W czasie kadencji przybyły 3 nowe samochody ratowniczo-gaśnicze: średni samochód Kamaz dla OSP Modliborzyce, lekki samochód Opel Movano dla OSP Dąbie oraz średni samochód Volvo dla OSP Wierzchowiska Pierwsze.
     Lata 2016-2020 to również ciągłe doposażenie jednostek ratowniczo – gaśniczych w niezbędny sprzęt. Zakupiono następujący sprzęt pożarowy oraz ochrony osobistej: radiotelefon przenośny, system selektywnego wywołania ze stacją obiektową, motopompa szlamowa, motopompa pływająca, pilarki do drewna, drabina aluminiowa, maszt oświetleniowy z agregatem prądotwórczym, aparaty powietrzne, ubrania ochronne, pasy bojowe, ubrania koszarowe, buty specjalne, mundury wyjściowe, hełmy ochronne, latarki do hełmów, kominiarki strażackie, węże tłoczne, prądownice oraz inny drobny sprzęt przeciwpożarowy.
     Samorząd gminny w trakcie 5 letniej kadencji działalności zarządu na zapewnienie gotowości bojowej jednostek do działań ratowniczo –gaśniczych przeznaczył kwotę 2 158 008,78 zł, z tego:

 1. Dotacje dla jednostek na wydatki inwestycyjne – 797 963,59 zł, w tym:
  - 249 660,00zł – dotacja dla OSP Wierzchowiska Pierwsze na zakup samochodu
  - 136 162,99zł – dotacja dla OSP Wierzchowiska Drugie na budowę garażu i wykonanie centralnego ogrzewania
  - 78 422,60zł – dotacja dla OSP Dąbie na zakup samochodu
  - 318 259,00zł – dotacja dla OSP Modliborzyce na zakup samochodu
 2. Koszty zakupu materiałów i wyposażenia ( w tym paliwo, części zamienne, materiały remontowe) – 419 690,20zł
 3. Koszty wynagrodzenia konserwatorów/ kierowców OSP – 289 568,44zł,
 4.  Koszty usług remontowych pojazdów i budynków – 258 422,63zł
  - w tym kwota 149 010,00 zł na remont strażnicy OSP Pasieka
 5.  Koszty pozostałych usług – przeglądy samochodów, badania lekarskie, szkolenie – 123 940,18zł
 6.  Koszty zakupu energii elektrycznej i gazu – 107 198,30zł,
 7.  Ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych i szkoleniach – 78 709,50zł,
 8. Opłaty i składki – ubezpieczenie pojazdów, budynków i członków OSP – 61 184,56zł,
 9. Dotacje dla OSP na wkład własny do środków otrzymanych ze źródeł zewnętrznych – 18 450,09zł,
 10.  Koszty usług telefonicznych i selektywne wywoływanie – 2 881,29zł.

        W ciągu 5 lat kadencji udało się pozyskać dotacje na kwotę 1 427 818,35zł:

 1. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego – 11 481,00zł,
 2. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 540 000 zł,
 3. Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników – 110 226,15 zł,
 4. Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej – 360 000,00 zł,
 5. Ministerstwo Sprawiedliwości – 120 192,20zł,
 6. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji – 270 000,00 zł,
 7. Firmy Ubezpieczeniowe – 15 919,00 zł.

      W okresie sprawozdawczym strażacy podejmowali działania ratowniczo-gaśnicze w następującym zakresie: gaszenie pożarów, zapobieganie i usuwanie skutków powodzi, usuwanie powalonych drzew, zabezpieczanie wypadków drogowych, miejscowe zagrożenia. W sumie jednostki wyjeżdżały do akcji 587 razy.
       Najtrudniejszą sytuacją, w której uczestniczyli druhowie z terenu naszej gminy były likwidacja skutków powodzi na terenie miejscowości Wierzchowiska Pierwsze, Wierzchowiska Drugie oraz Pasieka w czerwcu 2019 roku. Druhowie strażacy uczestniczyli w usuwaniu skutków powodzi przez okres tygodnia, niejednokrotnie biorąc urlopy w pracy i rezygnując z zaplanowanych wcześniej wyjazdów.
      Druhowie z 8 jednostek zrezygnowali wówczas z należnego im ekwiwalentu za udział w akcji przy usuwaniu skutków powodzi a 2 jednostki, których budynki zostały zalane pieniądze z ekwiwalentu przeznaczyli na remont strażnic i zakup uszkodzonego sprzętu.
       Ponadto w trakcie 5 letniej kadencji Zarządu przyznano:

 1. Złoty Znak Związku druhom Tomaszowi Klizie i Józefowi Kucharczykowi,
 2.  Medal im. Bolesława Chomicza otrzymali druhowie: Bolesław Mróz, Stanisław Wielgus, Aleksander Kliza.
 3. Złoty Medal „Za Zasługi Dla Pożarnictwa” otrzymało 17 strażaków,
 4. Srebrny Medal „Za Zasługi Dla Pożarnictwa” otrzymało 13 strażaków,
 5. Brązowy Medal „Za Zasługi Dla Pożarnictwa” otrzymało 20 strażaków
 6. Odznakę „Strażak Wzorowy” wręczono 9 strażakom.

       Srebrnym Medalem „Za Zasługi Dla Pożarnictwa” odznaczona została jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej z Pasieki, która obchodziła jubileusz 50-lecia powstania.
       Na zakończenie podsumowania 5-letniej działalności zarządu Prezes podziękował wszystkim strażakom za ich zaangażowanie i wykonywaną pracę, poświęcenie, chęć niesienia pomocy innym oraz za udział w uroczystościach państwowych i kościelnych, członkom Zarządu zaś dziękował za uczestnictwo w kierowaniu tą organizacją i za godne jej reprezentowanie.
       Słowa podziękowania skierował też do Posła na Sejm RP Jerzego Bileckiego za współpracę i pomoc przy pozyskaniu środków na zakup samochodów, starszego brygadiera Grzegorza Pazdraka, Komendanta Powiatowego PSP w Janowie lubelskim, za pomoc w realizacji zadań statutowych oraz pozyskiwanie środków zewnętrznych dla jednostek, Henryka Michałka - przedstawiciela Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Lublinie za wsparcie działań Zarządu Gminnego, Komendanta Gminnego ZOSP druha Tomasza Klizy za dotychczasową pracę na rzecz jednostek straży z terenu gminy i koordynację działań podczas powodzi w 2019 r. oraz do dyrektorów i przedstawicieli wszystkich instytucji współpracujących ze strażami za pomoc i wspólną organizację działań na rzecz jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.
     Zjazd zaakceptował sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Modliborzycach za minioną kadencje, a także sprawozdanie Gminnej Komisji Rewizyjnej ZOSP RP w Modliborzycach, jednocześnie udzielił absolutorium ustępującemu zarządowi.
     Ponadto w czasie obrad zatwierdzono skład nowego Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP na lata 2021-2025, dokonano wyboru Prezydium Zarządu i Komisji Rewizyjnej, wybrano również Delegatów na Zjazd Oddziału Powiatowego.
      Delegaci jednogłośnie zatwierdzili nowy skład Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Modliborzycach na kadencję 2021-2025. W skład Prezydium Zarządu weszli:

 • Witold Kowalik- Prezes,
 • Marzena Dolecka-Jocek - Wiceprezes,
 • Waldemar Chorębała - Wiceprezes,
 • Krzysztof Ożóg – Wiceprezes,
 • Tomasz Kliza - Komendant Gminny Związku,
 • Damian Piotrowski - Sekretarz,
 • Leszek Skupiński - Skarbnik,
 • Krzysztof Cyran - Członek Prezydium,
 • Piotr Kosidło - Członek Prezydium,
 • Rafał Lenart ¬- Członek Prezydium,
 • Marek Łukasik - Członek Prezydium.

       Pozostali Członkowie Zarządu to: Adam Kapusta, Agnieszka Szczepanik – Głąb, Jakub Giszka, Andrzej Pituch, Paweł Biały, Michał Dul, Paweł Firosz, Marcin Ptaszek, Kamil Kwiecień, Stefan Wołoszynek, Leszek Skrzypek, Stanisław Pikula, Wojciech Zyśko, Janusz Zyśko, Edward Jarosz, Mariusz Janik, Mariusz Zarzycki, Krzysztof Miś.
       W skład Komisji Rewizyjnej Oddziału Gminnego ZOSP RP weszli: Krzysztof Stolarz, Józef Kucharczyk, Wiesław Tes.
       Na Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Janowie Lubelskim wybrano następujących delegatów: Witold Kowalik, Marzena Doelcka-Jocek, Tomasz Kliza, Krzysztof Cyran, Krzysztof Ożóg, Tomasz Tardyś, Marek Łukasik, Piotr Kosidło.
       Nowym władzom życzymy trafnych decyzji i skutecznego działania, tak aby w tej dziedzinie, jaką jest ochrona przeciwpożarowa, każdy z mieszkańców gminy czuł się bezpiecznie.

DSC313w2
DSC3139
DSC3149
DSC3156
DSC3158
DSC3194a
DSC3209
DSC3231
DSC3236
DSC3244
DSC3245
DSC3258
DSC3262
DSC3272
DSC3275
DSC3276
DSC3282
DSC3280a
DSC3289
DSC3291
DSC3294a
DSC3350
DSC3355
DSC3309
DSC3297a
DSC3322
DSC3339a
DSC3364
DSC3365
DSC3390
DSC3403
DSC3416
DSC3408
DSC3443
DSC313w2 DSC3139 DSC3149 DSC3156 DSC3158 DSC3194a DSC3209 DSC3231 DSC3236 DSC3244 DSC3245 DSC3258 DSC3262 DSC3272 DSC3275 DSC3276 DSC3282 DSC3280a DSC3289 DSC3291 DSC3294a DSC3350 DSC3355 DSC3309 DSC3297a DSC3322 DSC3339a DSC3364 DSC3365 DSC3390 DSC3403 DSC3416 DSC3408 DSC3443