INFORMACJA
o wszczęciu postępowania ws. pozwolenia wodnoprawnego


Na podstawie art. 400 ust. 7 oraz art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 624 z późn. zm.), Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Rzeszowie

informuje

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Rzeszowie z dnia 27 sierpnia 2019 r. znak:
RZ.RUZ.421.68.2019.RD, dla STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, na pobór wody powierzchniowej z rzeki Łukawica na działce nr ewid. 1227, obręb Stojeszyn Drugi, gmina Modliborzyce, na potrzeby budowy drogi S-19.

Wnioskodawca: STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, Biuro Budowy S19, ul. Kolejowa 12, 23-200 Kraśnik.

Do dnia 25 listopada 2021 r. można zapoznać się z aktami zebranymi w przedmiotowej sprawie.
Dokumenty są wyłożone do wglądu w pokoju nr 4, piętro I w budynku Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, ul. Hanasiewicza 17A, w godzinach pracy urzędu. Ponadto w tym
samym terminie można zgłosić uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy pisemnie pod
adresem: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, ul. Hanasiewicza 17B, 35-103
Rzeszów.


Data złożenia wniosku: 01.10.2021 r. / postępowanie wszczęte na wniosek.