Podczas XXX sesji w dniu 29 czerwca 2022 r., Rada Miejska w Modliborzycach udzieliła Burmistrzowi Modliborzyc – Witoldowi Kowalikowi wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok. Zarówno wotum zaufania, jak i absolutorium udzielone zostało jednogłośnie.

      Głosowania poprzedziło rozpatrzenie Raportu o stanie gminy za 2021 rok, debata, przedstawienie sprawozdań finansowych. Przedstawione zostały również pozytywne opinie Komisji Rewizyjnej i Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie.

      Dochody w 2021 roku zrealizowano w kwocie 36.513.256,75 zł, co stanowiło 104,56 % planu, w tym dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 4.262.334,05 zł, co stanowiło 132,92 % planu, zaś dochody bieżące zrealizowano w kwocie 32.250.922,70 zł, co stanowiło 101,69 % planu.

       W budżecie Gminy Modliborzyce na dzień 31 grudnia 2021 r. plan wydatków wynosił 36.156.680,44 zł, z czego w 2021 roku wydatkowano 31.661.601,17 zł, co stanowiło 87,57 % planu. Plan wydatków bieżących na rok 2021 wynosił 30.672.502,44zł, zaś wykonanie na dzień 31 grudnia wyniosło 29.174.675,91 zł, co stanowiło 95,12 % planu. Wydatki majątkowe zaplanowane zostały w wysokości 5.484.178,00 zł, zaś ich wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniosło 2.486.925,26 zł tj. 45,35 % planu.

    W okresie od początku do końca 2021 roku liczba stałych mieszkanek i mieszkańców zmniejszyła się o 52 osoby, przez co na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosiła 7 052 osób, w tym 3 532 kobiet i 3 520 mężczyzn. W 2021 roku urodziło się w gminie 74 dzieci , w tym 35 dziewczynek i 39 chłopców, a zmarło 106 osób, w tym 52 kobiet i 54 mężczyzn.

     Z Raportem o stanie Gminy Modliborzyce za rok 2021 można się zapoznać na stronie internetowej urzędu pod adresem https://modliborzyce.pl/wiadomosci/raporty-o-stanie-gminy.html 

     Jednogłośne udzielenie wotum zaufania oraz absolutorium dla Burmistrza Modliborzyc oznacza, iż w ocenie Rady budżet gminy oraz gospodarowanie środkami publicznymi odbywało się zgodnie z zasadami legalności, rzetelności, celowości i gospodarności. 

         Burmistrz Modliborzyc podziękował Przewodniczącemu i Radnym Rady Miejskiej w Modliborzycach, Sołtysom oraz kierownikom i pracownikom Urzędu i jednostek organizacyjnych  za współpracę w realizacji zadań oraz wspieranie w zarządzaniu Gminą Modliborzyce . 

IMG-20220629-WA0002
IMG-20220629-WA0000
IMG-20220629-WA00012
IMG-20220629-WA0002 IMG-20220629-WA0000 IMG-20220629-WA00012