W dniu 8 lipca 2022 roku z inicjatywy Burmistrza Modliborzyc – Pana Witolda Kowalika w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Modliborzycach odbyło się spotkanie w sprawie omówienia opracowania pn. „Ocena przepustowości koryta rzecznego Sanny do przekroju Wierzchowiska Pierwsze wraz z identyfikacją obszarów retencji” wykonanego na zlecenie Starostwa Powiatowego w Janowie Lubelskim i Gminy Modliborzyce.

Spotkanie zostało rozpoczęte przez Burmistrza Modliborzyc, który powitał zaproszonych gości.

W spotkaniu udział wzięli:

 • współautor opracowania – Pan dr Łukasz Chabudziński z Katedry Hydrologii i Klimatologii UMCS w Lublinie,
 • Wicestarosta Janowski,
 • Zastępca Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie,
 • Zastępca Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Stalowej Woli,
 • Przedstawiciel Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie,
 • Wójt Gminy Godziszów,
 • Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Janowie Lubelskim,
 • Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Janowie Lubelskim,
 • Radni Rady Powiatu Janowskiego,
 • Przewodniczący Rady Miejskiej w Modliborzycach wraz z Radnymi Rady Miejskiej,
 • pracownicy Urzędu Miejskiego w Modliborzycach oraz sołtysi
 • prezesi OSP z terenu miejscowości Wierzchowiska Pierwsze, Wierzchowiska Drugie i Pasieka.

mapkaNa wstępie Pan dr Łukasz Chabudziński zaprezentował wyniki badań realizowanych w ramach „Oceny przepustowości koryta rzecznego Sanny do przekroju Wierzchowiska Pierwsze wraz z identyfikacją obszarów retencji” oraz wynikające
z nich wnioski. Na początku została przedstawiona ogólna charakterystyka zlewni rzeki Sanna. Następnie na podstawie pomiarów opadów w stacjach pomiarowych INGW (Janów Lubelski, Zakrzówek, Batorz) oraz wykonanego modelowania obliczono wielkość potencjalnej fali wezbraniowej tj. powodzi. Po dokonaniu analizy zlewni oraz wielkości przepływów z suchych dolin zostały zaprezentowane możliwości lokalizacji dla potencjalnych suchych zbiorników przeciwpowodziowych. Kluczowym punktem prezentacji było przedstawienie proponowanych lokalizacji oraz analiza różnych wariantów i podwariantów lokalizacyjnych. Został również zaprezentowany przykład suchego zbiornika przeciwpowodziowego oraz zasady jego działania. Na zakończenie prezentacji zostały przedstawione ogólne zalecania pozwalające utrzymać przepustowość koryta rzeki Sanny.

Po przedstawieniu prezentacji dr Łukasz Chabudziński odpowiadał na zadawane przez uczestników spotkania pytania.mapa2
Podczas wspólnej dyskusji zidentyfikowano największe problemy występujące w dolinie rzeki Sanny, tj. powstawanie fali powodziowej po nagłych nawalnych opadach, czego skutkiem jest występowanie od kilkunastu lat powodzi i podtopień. Przedstawiciele mieszkańców Wierzchowisk przedstawili również bieżące problemy i zadania dotyczące zapobieganiu powodzi i podtopieniom, takie jak: utrzymanie drożności koryta rzeki, przebudowa przepustów czy pogłębienie rowów przydrożnych.
Następnie przedstawiciele Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie tj. Zarządca rzeki Sanna, wskazali jakie prace na rzece zostały wykonane w ubiegłych latach oraz jakie prace zostały zaplanowane na przyszłe lata.
Kolejno zostały rozważone możliwości finansowania przedsięwzięcia. Ustalono, iż pierwszym etapem prac powinno być opracowanie dokumentacji, która pozwoli na dalszą ocenę możliwości realizacji przedsięwzięcia oraz wielkość niezbędnych nakładów finansowych.

Zgodnie z ustaleniami niniejsze opracowanie zostanie udostępnione Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej w Rzeszowie oraz Zarządowi Zlewni Wód Polskich w Stalowej Woli celem dalszej analizy i podjęciu kroków w kierunku realizacji przedsięwzięcia i umieszczenia zadania w Planie Zarządzania Ryzykiem Powodziowym.
Na zakończenie spotkania Burmistrz Modliborzyc podziękował wszystkim przybyłym na spotkanie gościom.

IMG20220708140836-dluzsza-krawedz-1600Q72
IMG20220708140851-dluzsza-krawedz-1600Q72
IMG20220708141522-dluzsza-krawedz-1600Q72
IMG20220708141639-dluzsza-krawedz-1600Q72
IMG20220708141655-dluzsza-krawedz-1600Q72
IMG20220708141705-dluzsza-krawedz-1600Q72
IMG20220708141717-dluzsza-krawedz-1600Q72
IMG20220708140836-dluzsza-krawedz-1600Q72 IMG20220708140851-dluzsza-krawedz-1600Q72 IMG20220708141522-dluzsza-krawedz-1600Q72 IMG20220708141639-dluzsza-krawedz-1600Q72 IMG20220708141655-dluzsza-krawedz-1600Q72 IMG20220708141705-dluzsza-krawedz-1600Q72 IMG20220708141717-dluzsza-krawedz-1600Q72