Burmistrz Modliborzyc informuje, mieszkańców gminy o możliwości składania wniosków o przyznanie dodatku węglowego. 

Komu przysługuje świadczenie?

      Zgodnie z treścią ustawy dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest: kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków.
        Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego. Dodatek węglowy wynosi 3 000 złotych i przyznawany jest bez kryterium dochodowego.
        Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.
        W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.
      Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477).

Gdzie składać wnioski?

       Wnioski można składać elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAP lub papierowo w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Modliborzycach, ul. Piłsudskiego 63, 23-310 Modliborzyce.

UWAGA! Plik wniosku składany za pośrednictwem platformy ePUAP musi być podpisany kwalifikowalnym podpisem elektronicznym lub z wykorzystaniem podpisu zaufanego z platformy ePUAP.


Do wniosku należy dołączyć:

1)    podpisaną klauzulę informacyjna RODO

2)    oświadczenie o możliwości odebrania informacji o przyznaniu dodatku węglowego (w przypadku gdy, we wniosku nie został podany adres e-mail).

Do kiedy?

      Wniosek o przyznanie dodatku węglowego można składać do 30 listopada 2022 r.

Pliki do pobrania: