Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim informuje, że Zarząd Funduszu przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktyny Samorząd” w 2023 roku.

Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym oraz w dostępie do edukacji.

Program obejmuje następujące obszary wsparcia:

  • Moduł  I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:
  1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

Zadanie 1 i 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu ( dla osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z dysfunkcja narządu ruchu lub słuchu)

Zadanie 2 i 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy ( dla osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z dysfunkcja narządu ruchu lub słuchu

  1. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

Zadanie 1,3 i 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania ( dla osób ze znacznym  stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją obu kończyn górnych, narządu wzroku, narządu słuchu , lub dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności
z dysfunkcja narządu wzroku))

Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania ( dla osób którym udzielone było dofinansowanie w ramach Obszaru B zadanie 1 lub 3 lub 4)

Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu ( dla osób ze znacznym stopniem niepełnoprawności, pomoc udzielona w zadaniu 1,3 lub4) )

  1. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
(  dla osób znacznym stopniem niepełnosprawności,  oraz z dysfunkcją
uniemożliwiające samodzielne poruszanie za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym)

Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym ( dla osób ze znacznym stopień niepełnosprawności)

Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości ( dla osób posiadających  orzeczenie o stopniu niepełnosprawności) stopień niepełnosprawności)

Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości)

Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego ( dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności z dysfunkcja narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się)

  1. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej. ( dla osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności)
  2. Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym
    adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium, a także do osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi ( dla osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności

Szczegółowe informacje dotyczące programu znajdują  się na stronie internetowej  www.pfron.org.pl ścieżka: programy PFRON- programy realizowane obecnie

Wnioski należy składać drogą elektroniczną poprzez zalogowanie się do Systemu Obsługi Wsparcia (SOW) https://sow.pfron.org.pl. Szczegółowe informacje uzyskać można na stronie https://portal-sow.pfron.org.pl w zakładce „Aktywny Samorząd”, a także w siedzibie  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie  Lubelskim ul Bohaterów Porytowego Wzgórza 29, 23-300 Janów Lubelski Tel. (15) 8 8723-345

Obowiązują następujące terminy naboru wniosków:

Moduł I - od 1 marca 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r.

Moduł II: (dla roku akademickiego 2022/2023) - od 1 marca 2023 r. do 31 marca 2023 r.

(dla roku akademickiego 2023/2024) - do 10 października 2023 r.