Burmistrz Modliborzyc informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2519 z późn. zm.) gminy mają ustawowy obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z tym Burmistrz Modliborzyc zwraca się z uprzejmą prośbą do właścicieli, współwłaścicieli, użytkowników nieruchomości położonych na terenie gminy Modliborzyce o wypełnienie zgłoszenia dotyczącego sposobu odprowadzania nieczystości ciekłych (kanalizacja, zbiornik bezodpływowy, przydomowa oczyszczalnia ścieków) i dostarczenia go do Urzędu Miejskiego w Modliborzycach.
          Druki zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Miejskim w Modliborzycach na pierwszym piętrze pokój nr 4 i na stronie internetowej www.modliborzyce.pl (w zakładce Urząd Miejski - Katalog usług). Wypełnione zgłoszenia prosimy składać od 3 lipca 2023 r. do 29 września 2023 r. w Urzędzie Miejskim pokój nr 4 (I piętro), pocztą na adres: Urząd Miejski w Modliborzycach, ul. Piłsudskiego 63, 23-310 Modliborzyce lub epuap: /5sgx621p81/SkrytkaESP
Ponadto zgodnie z art. 6 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego odpowiednie zezwolenie na prowadzenie na terenie Gminy Modliborzyce działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.
Osoby, które nie posiadają umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników przydomowych oczyszczalni ścieków powinni bezzwłocznie umowy podpisać.
Burmistrz informuje również, iż zgodnie z ustawą przeprowadzane będą z urzędu kontrole w zakresie sposobu postępowania z powstającymi ściekami na terenie nieruchomości. W pierwszej kolejności kontrolowani zostaną właściciele nieruchomości, którzy do dnia 29 wrzesień 2023 r. nie dokonają zgłoszenia zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków.
Właściciele, współwłaściciele, użytkownicy nieruchomości wyposażeni w zbiorniki bezodpływowe mają obowiązek opróżniania tych zbiorników z częstotliwością zapewniającą niedopuszczanie do ich przepełnienia, jednakże nie rzadziej niż raz na sześć miesięcy, natomiast właściciele, współwłaściciele, użytkownicy nieruchomości wyposażeni w przydomową oczyszczalnię ścieków mają obowiązek opróżniania osadników przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnie z instrukcją ich eksploatacji jednak nie rzadziej niż raz na rok.
Wraz ze zgłoszeniem zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków należy również w Urzędzie Miejskim w Modliborzycach złożyć „Ankietę dotyczącą zagospodarowania BIOODPADÓW w przydomowym kompostowniku na terenie Gminy Modliborzyce” Brak złożenia w/w ankiety skutkować będzie kontrolą przydomowego kompostownika bezpośrednio u właściciela nieruchomości.
Dane zawarte w ankiecie będą wykorzystywane przez Urząd Miejski w Modliborzycach przy obliczeniu osiągniętego poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych (art. 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 z późn. zm.). Dane dotyczące zagospodarowania bioodpadów przez mieszkańców zostaną uwzględnione przy obliczeniu wskaźników sprawozdawczych.

Wykaz przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Modliborzyce

- Siatka Zbigniew Firma Usługowo-Handlowa "OLA", Wolica Kolonia 3, 23-310 Modliborzyce, Tel. 604 712 814;
- "MANIX" Skład Opału i Materiałów Budowlanych Usługi Transportowe Marian Głąb, ul. Długa 5, 23-310 Modliborzyce, Tel. 508 085 489;
- WC Serwis Polska Sp. z o.o., ul. Szybowa 20E, 41-808 Zabrze, Tel. (32) 278 45 31;

- TOI TOI Sp. z o.o., ul. Płochocińska 29, 03-044 Warszawa, Tel. (22) 614 59 79;
- Firma Usługowa Asenizacyjna Tomasz Widz, Felinów 28, 23-310 Modliborzyce, Tel. 514 021 853.