Ważna informacja dla osób zainteresowanych wsparciem asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Modliborzycach zaprasza osoby chętne do skorzystania z usług asystenta osobistego w ramach programu pn. ,,Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024 do zgłaszania się do tutejszego Ośrodka Pomocy Społecznej do dnia 12.09.2023 r. w celu oszacowania zapotrzebowania na realizację Programu na rok 2024.

Głównym celem Programu „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością” jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, których adresatami są:

 • dzieci do ukończenia 16 roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
 • osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo traktowanymi na równi do wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jak i osoby z niepełno sprawnościami sprzężonymi, tj. posiadającymi orzeczenia o stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem co najmniej dwóch niepełnosprawności.

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością w różnych sferach życia, w tym:

 • wsparcia uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;
 • wsparcia uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról
  w rodzinie;
 • wsparcia uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;
 • wsparcia uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Działania podejmowane w ramach Programu mają na celu:

 • poprawę funkcjonowania osoby z niepełnosprawnością w jej środowisku;
 • zwiększenie możliwości zaspokajania potrzeb oraz włączenia jej w życie społeczne;
 • zwiększenie szans na prowadzenie bardziej niezależnego/samodzielnego i aktywnego życia.

Uczestnik Programu za usługi asystenta nie ponosi odpłatności.
Realizacja Programu planowana jest w miesiącach luty – grudzień 2024 r. po podpisaniu niezbędnych umów i uzyskaniu dofinansowania.

Mając na względzie powyższe, zwracamy się do osób zainteresowanych tą formą wsparcia, o zgłaszanie takiej potrzeby osobiście W Gminnym Pomocy Społecznej w Modliborzycach, ul. Piłsudskiego 63, 23-310 Modliborzyce lub telefonicznie tel. 15 87 15 108.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Modliborzycach