Burmistrz Modliborzyc informuje o obowiązku wynikającym z art. 47b ust.1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1752 ze zm.), który mówi, że właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu – na ścianie frontowej budynku albo ogrodzeniu tabliczki z numerem porządkowym.

Brak takiego oznaczenia posesji w znacznym stopniu utrudnia pracę służbom ratowniczym, opóźnia ich dojazd do miejsca zgłoszenia, a tym samym zwiększa się w znacznym stopniu zagrożenie życia i zdrowia osób wymagających pomocy.
     Kto wbrew przepisom art. 47b będąc obowiązanym do umieszczenia tabliczki z numerem porządkowym, nie umieści jej w widocznym miejscu- na ścianie frontowej budynku albo ogrodzeniu podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.