Burmistrz Modliborzyc w związku z licznymi powiadomieniami mieszkańców Gminy Modliborzyce dotyczącymi porzuceń bezpańskich psów i kotów przypomina, że porzucenie zwierzęcia to czyn określony jako przestępstwo przez ustawę O ochronie zwierząt z 1997 roku. (Dz.U. z 2023r. poz.1580), art. 6 ust. 2 pkt. 11, który mówi „Przez znęcanie się nad zwierzętami należy rozumieć zadawanie albo świadome dopuszczanie do zadawania bólu lub cierpień, a w szczególności: porzucanie zwierzęcia, psa lub kota, przez właściciela bądź przez inną osobę, pod której opieką zwierzę pozostaje”.

      Każdy z nas, niezależnie czy jest właścicielem zwierzęcia czy tylko jego opiekunem, podlega temu przepisowi! Warto pamiętać, że każdy kto porzuca zwierzę, podlega karze pozbawienia wolności do 3 lat, jeśli przestępstwo popełnione zostało ze szczególnym okrucieństwem od 3 miesięcy do 5 lat.

     Jednocześnie w związku z licznymi informacjami otrzymywanymi od mieszkańców oraz z Posterunku Policji w Modliborzycach w sprawie biegających bez nadzoru psów, które posiadają właścicieli, informuje o obowiązku trzymania psów na uwięzi zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku ujawnienia wykroczenia z art. 77 Kodeksu wykroczeń będą nakładane kary grzywny na właścicieli zwierząt, którzy nie będą stosować się do tego przepisu zgodnie z jego sentencją:
„§ 1 Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.
§ 2. Kto dopuszcza się czynu określonego w § 1 przy trzymaniu zwierzęcia, które swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny albo karze nagany.
        Wykonanie powyższego zalecenia przyczyni się w dużej mierze do poprawy stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Modliborzyce.