W terminie do dnia 31 października 2023 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o udzielenie pomocy finansowej dla producenta rolnego będącego producentem malin.

     Zgodnie z § 13zzj rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187 z późn. zm.), Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w terminie do dnia 31 października 2023 r. przyjmuje wnioski o udzielenie pomocy finansowej dla producenta rolnego będącego producentem malin.

     O pomoc może się ubiegać producent rolny będący producentem malin, któremu zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy.

     Pomocy nie przyznaje się producentowi malin, który poniósł szkody w uprawach malin w wysokości co najmniej 70% uprawy malin na powierzchni występowania tej uprawy spowodowane wystąpieniem w 2023 r. przymrozków wiosennych, huraganu lub gradu i który złożył wniosek, o którym mowa w § 13 ust. 1 rozporządzenia, tj. w ramach naboru prowadzonego przez ARiMR od dnia 6.10.2023 r. do dnia 20.10.2023 r. dla producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych powstały, w bieżącym roku, szkody w owocujących uprawach krzewów owocowych i truskawek w wysokości co najmniej 70% na powierzchni występowania tych upraw w wyniku przymrozków wiosennych, huraganu lub gradu.

     Taki producent musi więc zdecydować o jaką formę pomocy chce się obiegać.

POMOC FINANSOWA BĘDZIE UDZIELANA PRODUCENTOWI ROLNEMU BĘDĄCEMU PRODUCENTEM MALIN:

  1. któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
  2. będącemu mikroprzedsiębiorstwem, małym, średnim albo dużym przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 2022/2472;
  3. któremu zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy;
  4. który w 2023 r. złożył wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich, o których mowa w ustawie z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

Więcej informacji pod linkiem

https://www.gov.pl/web/arimr/pomoc-finansowa-dla-producentow-malin?fbclid=IwAR3DlMGICm4U13QNc-DbCgKS5OHE0jtwwETGOoUwCliEAVNRgPwDqqt562c