Dodatek osłonowy jest jednorazowym świadczeniem pieniężnym zmniejszającym skutki inflacji i rosnących cen energii.
Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. i będzie wypłacany jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.

Sprawy związane z przyjmowaniem i rozpatrywaniem wniosków o przyznanie dodatku osłonowego realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Modliborzycach, ul. Piłsudskiego 63, 23-310 Modliborzyce, tel. 15 87 15 108.

UWAGA !!!

Informujemy, że obecnie oczekujemy na opublikowanie wzoru wniosku o przyznanie dodatku osłonowego przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska (prosimy nie składać wniosków na drukach, które nie są zatwierdzone przez Ministerstwo).
Formularz wniosku o dodatek osłonowy będzie dostępny w siedzibie Ośrodka oraz na stronie internetowej Urzędu, niezwłocznie po opublikowaniu przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska rozporządzenia zawierającego wzór wniosku.

Dodatek osłonowy przysługuje:

1) osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł,
2) osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

W sytuacji gdy dochód przekracza wskazane powyżej kryteria, dodatek będzie przyznany w mniejszej wysokości zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę” z dolnym limitem wypłaty dodatku w wysokości 20 zł.

Dodatek osłonowy w 2024 r. wynosi:

• 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
• 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
• 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
• 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

W przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, przysługuje dodatek osłonowy w podwyższonej wysokości:

• 286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego
• 429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób
• 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób
• 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego składa się do 30 kwietnia 2024 r., wnioski złożone po dniu 30 kwietnia 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania.