Gmina Modliborzyce uzyskała dotację z Unii Europejskiej na realizacje projektu pn. „Opracowanie planu adaptacji do zmian klimatu dla Modliborzyc”, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, Priorytetu III Ochrona zasobów środowiska i klimatu, Działanie 3.2 Dostosowanie do zmian klimatu i zapobieganie powodziom i suszy (typ projektu 3).

Plan adaptacji do zmian klimatu jest dokumentem strategicznym gminy, będącym odpowiedzią na potrzebę przygotowania miasta na coraz bardziej widoczne i odczuwalne skutki zmian klimatu.

Celem projektu jest opracowanie Planu adaptacji do zmian klimatu dla miasta Modliborzyce, co przełoży się na poprawę świadomości, bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców całej gminy, w warunkach zmieniającego się klimatu.

W ramach realizacji Projektu zostaną przeprowadzone m.in. działania:

- analizy ryzyka oraz stopnia ekspozycji na czynniki klimatyczne w tym identyfikacja szans
i zagrożeń związanych ze zmianami klimatu

- przygotowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (SOOŚ)

- opracowanie części analityczno-diagnostycznej planu adaptacji do zmian klimatu w oparciu o dane zastane oraz analizę dokumentów strategicznych i planistycznych

- organizacja Future City Game

- warsztaty z grupami przedstawicielskimi projektu planu (organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, administracja publiczna, dzieci i młodzież, seniorzy)

- konsultacje z urbanistą - spotkanie planistyczne

- organizacja konkursu ekologicznego dla ludzi młodych i rodzin z dziećmi

- szkolenie dla osób dorosłych w zakresie wybranych opcji adaptacyjnych

- konferencja z debatą na zakończenie projektu.

 

Opracowany Plan pozwoli na budowanie potencjału adaptacyjnego Gminy Modliborzyce do zmian klimatu na poziomie strategicznym, co z kolei pozwoli na przełożenie wypracowanych w strategiach kierunków interwencji i priorytetów działań na konkretne działania adaptacyjne zarówno na poziomie infrastrukturalnym, jak i na poziomie działań nieinwestycyjnych.

Projekt będzie miał duży wpływ na zwiększenie świadomości społecznej, w tym urzędników urzędów miejskich oraz mieszkańców gminy w zakresie zagadnień adaptacji do zmian klimatu oraz konieczności podejmowania działań w tym zakresie.

 

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

 

Wartość projektu: 156 825,00 zł

Wartość dofinansowania: 133 301,25 zł