Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity; Dz. U. z 2023 r, poz. 40) oraz § 18 uchwały Nr LII/289/2018 Rady Miejskiej w Modliborzycach z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Modliborzyce (Dz. Urzęd. Woj. Lub. z 2018r., poz. 5923) zwołuję  II Sesję Rady Miejskiej w Modliborzycach, która odbędzie się 25 czerwca 2024 roku (WTOREK) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Modliborzycach.

Porządek obrad

 

1 Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.

2 Zatwierdzenie porządku obrad.

3 Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji (30.04.2024r. i 06.05.2024r)

4 Informacja z realizacji uchwał podjętych na sesji w dniu (30.04.2024 i 06.05.2024)

5 Interpelacje radnych.

6 Przedstawienie wniosków stałych komisji Rady Miejskiej.

7 Sprawozdanie z realizacji „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Modliborzyce na lata 2016-2025” za rok 2023 oraz plan na 2024 rok. 

8 Podjęcie uchwał w sprawach:

8.1 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/297/2024 Rady Miejskiej w Modliborzycach z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Modliborzycach i nadanie statutu Młodzieżowej Radzie Miejskiej w Modliborzycach

8.2 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/303/2024 Rady Miejskiej w Modliborzycach z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie ustanowienia świadczenia pieniężnego "Modliborski bon żłobkowy"

8.3 Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Modliborzyc.

8.4 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o  partnerstwie.

8.5 Uchwała w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Modliborzycach upoważnionego do określania zasad odbywania podróży służbowych przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Modliborzycach.

8.6 Uchwała w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie gminy Modliborzyce 

8.7 Uchwała w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej w miejscowości Modliborzyce do kategorii gminnych dróg publicznych

8.8 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Szastarka w sprawie powierzenia części realizacji zadań oraz przekazania praw i obowiązków w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę

8.9 Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Modliborzycach za rok 2023

Debata nad Raportem o stanie Gminy Modliborzyce:
               a)  głosy radnych
               b)  głosy mieszkańców

8.10 Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Modliborzyc wotum zaufania

Rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Modliborzyce za rok 2023:

  1. zapoznanie się ze sprawozdaniem opisowym z wykonania budżetu Gminy Modliborzyce za rok 2023 oraz informacją o stanie mienia komunalnego,
  2. zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym - bilansem z wykonania budżetu jst. Gminy Modliborzyce za rok 2023,
  3. przedstawienie uchwały składu orzekającego RIO w Lublinie w sprawie opinii
    o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Modliborzyce za rok 2023,
  4. przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu w roku 2023 wraz
    z wnioskiem do Rady Miejskiej w Modliborzycach o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Modliborzyc,
  5. przedstawienie uchwały składu orzekającego RIO w Lublinie w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Modliborzycach o udzielenie Burmistrzowi Modliborzyc absolutorium za rok 2023,
  6. dyskusja,

8.11 Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2023 rok

8.12 Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Modliborzyc z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2023

8.13 Uchwała w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla gmin: Dzwola, Godziszów, Janów Lubelski i Modliborzyce

8.14 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy w 2024 roku

8.15 Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

9 Odpowiedzi na interpelacje radnych.

10 Zapytania i wolne wnioski radnych i gości zaproszonych.

11 Zamknięcie sesji