Burmistrz Modliborzyc Witold Kowalik ma wotum zaufania i absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. Podczas II sesji Rady Miejskiej w Modliborzycach, 25 czerwca 2024 r., w głosowaniach nad obydwiema uchwałami za ich przyjęciem zagłosowali wszyscy radni, biorący udział w obradach.

      Głosowanie nad wotum zaufania dla Burmistrza, poprzedziła debata nad Raportem o stanie Gminy Modliborzyce za 2023 rok. W raporcie znalazły się informacje o realizacji programów, uchwał Rady Miejskiej w Modliborzycach, jak również dane o finansach Gminy Modliborzyce, w tym o środkach pozyskanych z zewnątrz, wykonanych inwestycjach w roku 2023. Po przedstawieniu raportu Rada jednomyślnie udzieliła burmistrzowi wotum zaufania.
       Kolejnym punktem obrad Rady Miejskiej było rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2023 rok i podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Modliborzyc. Sprawozdanie z wykonania budżetu uzyskało pozytywną opinię Komisji Rewizyjnej i na jej wniosek rada udzieliła burmistrzowi absolutorium za wykonanie budżetu gminy w 2023 r. – „za” głosowali wszyscy radni.
        Dziękując za udzielenie absolutorium podziękował wszystkim pracownikom samorządu gminy i radnym podkreślając, że to wspólny zbiorowy wysiłek decyduje o odpowiedzialnym wykonywaniu budżetu.

IMG-20240628-WA0020
IMG-20240628-WA0024
IMG-20240628-WA0013
IMG-20240628-WA0001
IMG-20240628-WA0020 IMG-20240628-WA0024 IMG-20240628-WA0013 IMG-20240628-WA0001