W dniu 28 stycznia 2016 r. Rada Miejska w Modliborzycach uchwaliła budżet gminy na 2016 r. składający się z dochodów i wydatków:


Dochody budżetu gminy w 2016 r. - 17.990.134,00 zł w tym:
- Dotacja na zadania zlecone - 2 115 709,00 zł.
- Subwencje - 9 833 998,00 zł.
- Udział w podatkach stanowiący dochody budżetu państwa - 2 242 230,00 zł.
- Dochody podatkowe własne - 1 930 397,00 zł.
- Dochody na zadania własne - 1 367 800,00 zł.
- Dochody z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi 500 000,00 zł.


Wydatki budżetu gminy w 2016 r. - 18.572.434,00 zł w tym:

- Straże - 283 600,00 zł.
- Przedszkola - 908 328,00 zł.
- Dowóz uczniów - 140 000,00 zł.
- Oświata i wychowanie - 7 682 288,00 zł.
- Opieka społeczna - 3 114 434,00 zł.
- Drogi - 1 723 763,00 zł.
- Administracja publiczna - 1 995 798,00 zł.
- Edukacyjna opieka wychowawcza - 370 526,00 zł.
- Gospodarka komunalna - 903 650,00 zł.
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 647 237,00 zł.
- Kultura fizyczna i sport - 140 900,00 zł.
- Pozostała działalność: obsługa długu publicznego, gospodarka mieszkaniowa, ochrona zdrowia i inne - 661 910,00 zł.


B. Świątek

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MODLIBORZYCE NA ROK 2016

Straże - 1%Przedszkola - 5%
Dowóz uczniów - 1%Oświata i wychowanie - 41%
Opieka społeczna - 17% Drogi - 9%
Administracja publiczna - 11%Edukacyjna opieka wychowawcza - 2%
Gospodarka komunalna - 5%Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 3%
Kultura fizyczna i sport - 1% Pozostała działalność: obsługa długu publicznego, gospodarka mieszkaniowa, ochrona zdrowia i inne  - 4%

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MODLIBORZYCENA ROK 2016

Dotacja na zadania zlecone - 12%Subwencje  - 55%
Udział w podatkach stanowiący dochody budżetu państwa - 12 %Dochody własne - 11%
Dochody na zadania własne  - 7% Opłata za odpady - 3%