Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Modliborzycach informuje, że Uchwałą Nr XXXVII/255/2014 z dnia 8 stycznia 2014 r. Rady Miejskiej w Modliborzycach został przyjęty do realizacji Program Osłonowy w zakresie dożywiania ?POMOC GMINY W ZAKRESIE DOŻYWIANIA? na lata 2014 -2020 w oparciu o przyjęty Uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ?Pomoc państwa w zakresie dożywiania? na lata 2014-2020 (Monitor Polski Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej z 17 grudnia 2013 r., poz. 1024)

Uchwała w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego.pdf
Załacznik do uchwały.pdf
Program na lata 2014 - 2020.pdf