Wyjaśnienia treści specyfikacji na zadanie: Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 108744L od km 0+000 do km 0+300 w miejscowości Dąbie

Treść wyjaśnień.pdf