Wyjasnienie treści SIWZ na zadanie: Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 857 w miejscowości Brzeziny od km 11+341,00 do km 12+283,00

Treść wyjaśnień.pdf

Zał. nr 1 do wyjasnień.pdf