Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Odbudowa drogi gminnej nr 108732L w miejscowości Majdan (Kornelówka) od km 0+000,00 do km 0+426,00

Treść zawiadomienia.pdf