Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Odbudowa drogi dojazdowej w m-ści Bilsko na dł. 385 m na dz. nr ewid. 249 w km rob. 0+000 do km 0+385

Treść zawiadomienia.pdf