Działając na podstawie art. 20 ust. 2 i art. 29a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2018, poz. 994 z późn. zm.) w związku
z Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Lublinie II z dnia 09 listopada 2018 roku w sprawie zwołania pierwszych sesji rad gmin kadencji 2018-2023 w celu złożenia ślubowania przez radnych, wójtów, burmistrzów, prezydentów miast wybranych w wyborach samorządowych przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 roku, zawiadamiam, że pierwsza sesja nowo wybranej Rady Miejskiej w Modliborzycach, odbędzie się w dniu 22 listopada 2018 roku (czwartek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Modliborzycach.