Podczas XXII sesji Rady Miejskiej w Modliborzycach, która odbyła się 29 czerwca br., Radni jednogłośnie udzielili Witoldowi Kowalikowi – Burmistrzowi Modliborzyc wotum zaufania, a następnie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok. Wcześniej na wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Modliborzycach pozytywną opinię w sprawie udzielenia absolutorium wydała Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie.

         Głosowanie nad wotum zaufania dla Burmistrza, poprzedziła debata nad Raportem o stanie Gminy Modliborzyce za 2020 rok. Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza Modliborzyc w roku 2020, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady Miejskiej w Modliborzycach oraz zawiera informację o realizowanych inwestycjach, edukacji, pomocy społecznej, bezpieczeństwie publicznym i planowaniu przestrzennym.
         Również jednogłośnie została podjęta uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.
      Dochody w 2020 roku zrealizowano w kwocie 32.084.700,43 zł, co stanowiło 100,95 % planu, w tym dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 1.222.221,06 zł, co stanowiło 108,49 % planu, zaś dochody bieżące zrealizowano w kwocie 30.862.479,37 zł, co stanowiło 100,67 % planu.
        Na dzień 31 grudnia 2020 r. plan wydatków wynosił 31.403.354,04 zł, z czego w 2020 roku wydatkowano 29.282.657,47 zł, co stanowiło 93,25 % planu. Ze względu na przeznaczenie wydatki podzielić można na wydatki bieżące i wydatki majątkowe (inwestycyjne). Plan wydatków bieżących na rok 2020 wynosił 29.626.268,04 zł, zaś wykonanie na dzień 31 grudnia wyniosło 27.945.066,335 zł, co stanowiło 94,33 % planu. Wydatki majątkowe zaplanowane zostały w wysokości 1.777.086,00 zł, zaś ich wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniosło 1.337.591,12 zł tj. 75,27 % planu.
        Za udzielenie jednogłośnego wotum zaufania oraz absolutorium Burmistrz podziękował Przewodniczącemu i Radnym Rady Miejskiej w Modliborzycach, Sołtysom, pracownikom Urzędu Miejskiego, kierownikom i pracownikom jednostek organizacyjnych gminy za pracę na rzecz rozwoju naszej gminy.
       Rok 2020 był rokiem szczególnym, gdyż od marca wszyscy zmagaliśmy się z niełatwą sytuacją wywołaną wirusem SARS-CoV-2. Musieliśmy nauczyć się funkcjonować w nowej rzeczywistości i mierzyć się z nieznanymi dotychczas problemami. Pomimo reżimu sanitarnego i nałożonych obostrzeń pracowaliśmy realizując zaplanowane inwestycje i strategie, które służą poprawie życia mieszkańców i przyczyniają się do rozwoju naszej gminy.

IMG20210629162137-galeria-1200-1200Q72
IMG20210629162227-galeria-1200-1200Q72
IMG20210629171444-galeria-1200-1200Q72