Od 1 lipca 2021 r. każdy Właściciel/Zarządca budynku będzie miał obowiązek złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Każdy budynek, który posiada zainstalowane źródło ciepła lub spalania paliw o mocy nominalnej do 1MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację.

           W dniu 1 stycznia 2021 roku weszła w życie ustawa z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 2127). Zgodnie z art. 27g przedmiotowej ustawy przewiduje się utworzenie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), która ma służyć do zidentyfikowania źródeł emisji z budynków. Zgromadzone w CEEB jednolite w skali całego kraju dane na temat budynków i pochodzących z nich źródeł emisji będą stanowiły narzędzie do walki ze smogiem.
         W CEEB znajdą się przede wszystkim informacje na temat źródeł spalania paliw w budynkach wielolokalowych oraz domów jednorodzinnych do 1 MW. Uwzględnione zostaną również lokale usługowe i budynki publiczne, w których znajduje się tego rodzaju ogrzewanie, czyli głównie kotłownie.
         Według zapowiedzi Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego (GUNB) ewidencja będzie tworzona etapami, a cały projekt jest zaplanowany na lata 2021-2023.
         W związku z powyższym od 1 lipca br. należy złożyć deklarację dotyczącą źródła / źródeł ciepła i spalania paliw do 1 MW w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.

Podmioty objęte obowiązkiem złożenia deklaracji
Podmiotami zobowiązanymi do złożenia deklaracji są właściciele oraz zarządcy lokali/ budynków, w którym znajduje się źródło ciepła i spalania paliw.

Termin złożenia deklaracji:
• 12 miesięcy w przypadku budynków, których źródło ciepła i spalania paliw zostało zainstalowane przed 1 lipca 2021 r.,
• 14 dni w przypadku nowo powstałych budynków, których źródło ciepła i spalania paliw zostało zainstalowane po 1 lipca 2021 r.

Forma i zakres deklaracji
Zgodnie z art. 27g ust. 3 ww. ustawy deklaracja zawiera:
• imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;
• adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw, o których mowa odpowiednio w art. 27a ust. 2 pkt 1 lit. a i c;
• numer telefonu właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu, o ile posiada;
• adres poczty elektronicznej właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu, o ile posiada;
• informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach.

Deklarację można złożyć:
• w formie elektronicznej – przez Internet, bezpośrednio do systemu teleinformatycznego Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), z wykorzystaniem profilu zaufanego, podpisu elektronicznego lub e-dowodu.
Na stronie: www.zone.gunb.gov.pl  
• w formie papierowej – wypełniony dokument należy złożyć osobiście wbudynku Urzędu Gminy lub wysłać listem; dane wskazane w deklaracji pisemnej zostaną wprowadzone do bazy przez urzędników.

Wzór deklaracji w formie papierowej znajduje się stronie:
https://zone.gunb.gov.pl/dokumenty-do-pobrania/

Za niezłożenie deklaracji wójt będzie mógł nałożyć grzywnę w drodze mandatu karnego, która będzie stanowić dochód własny gminy.

Więcej informacji na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, link poniżej:
https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq