Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim w związku z realizacją projektu pn. „Aktywizacja zawodowa osób po 30 roku życia z terenu powiatu janowskiego (VII)” , informuje, że dysponuje funduszami na przyznanie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób powyżej 30 roku życia

(w szczególności dla osób długotrwale bezrobotnych, osób w wieku 50 lat i więcej, osób z niskimi kwalifikacjami, osób z niepełnosprawnościami, kobiet oraz rolników lub członków ich rodzin, prowadzących indywidualne gospodarstwa rolne do wielkości 2 ha przeliczeniowych zamierzających odejść z rolnictwa).
Nabór wniosków przeprowadzany jest w sposób ciągły do wyczerpania puli środków.