Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Modliborzycach ogłasza nabór uczestników do programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” – Moduł IV.

CEL PROGRAMU: Celem programu jest zapewnienie dodatkowego wsparcia dla osób niepełnosprawnych poszkodowanych na skutek sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami zakaźnymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

RODZAJ WSPARCIA: W ramach realizacji programu zostało zaplanowane wsparcie dla osób niepełnosprawnych w postaci zakupu paczek żywnościowych, tekstylnych oraz paczek zawierających środki czystości oraz artykuły higieniczne.

ADRESACI: Zakłada się, że grupą docelową projektu będzie 50 osób niepełnosprawnych mieszkających na terenie gminy Modliborzyce, które ukończyły 18 rok życia, zarówno kobiety jak i mężczyźni posiadający aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne, bez względu na jego stopień lub występowanie sprzężonej niepełnosprawności.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA ZGŁOSZEŃ: Osoby chętne do skorzystania ze wsparcia składają w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Modliborzycach formularz zgłoszeniowy wraz z wymaganymi załącznikami, które należy złożyć do dnia 8.12.2021 r.

O przystąpieniu do programu decyduje kolejność wpływu wniosków. W przypadku wyczerpania limitu miejsc zastrzegamy sobie prawo do wcześniejszego zakończenia naboru formularzy zgłoszeniowych.

TERMIN REALIZACJI WSPARCIA: do 21.12.2021 r.

WYMAGANE DOKUMENTY:

  • formularz zgłoszeniowy uczestnictwa
  • aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne
  • klauzula informacyjna
  • kserokopia pełnomocnictwa lub postanowienie sądu, jeżeli ustanowiony jest pełnomocnik lub opiekun prawny (jeżeli dotyczy).

Rekrutacja rozpoczyna się z dniem ogłoszenia o naborze uczestników do realizacji programu.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 15 87 15 108 lub 15 87 17 155 w godzinach 8:00 – 15:00 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Modliborzycach.