Burmistrz Modliborzyc ogłasza otwarty konkurs ofert dla: organizacji pozarządowych (w tym stowarzyszeń zwykłych) i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanych dalej „podmiotami”, na powierzenie w 2024 roku, w obszarze: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób p.n.: „Prowadzenie Dziennego Domu Senior + na terenie Gminy Modliborzyce”