Rządowy program „Rodzina 500 +” ma za zadanie pomóc w wychowywaniu dzieci poprzez przyznawanie świadczeń wychowawczych. Wypłacane pieniądze mają posłużyć jako częściowe pokrycie kosztów związanych z zaspokajaniem potrzeb życiowych oraz wychowywaniem dziecka.

RODZINA 500+1.Beneficjenci programu

Zasiłek przysługuje na dziecko do momentu ukończenia przez nie 18-stego roku życia. Z pomocy mogą skorzystać obywatele Polski oraz cudzoziemcy zamieszkujący terytorium RP. O świadczenia mogą starać się rodzice, jeden rodzic, a także opiekunowie dziecka: prawni i faktyczni.
Świadczenie nie przysługuje gdy:
- dziecko jest w związku małżeńskim;
- dziecko znajduje się w placówce zapewniającej całodobowe utrzymanie lub jest w pieczy zastępczej;
- pełnoletnie dziecko ma prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;
- członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe stanowią inaczej.

2. Wysokość świadczenia wychowawczego i kryterium dochodowe

Świadczenie wynosi 500,00 zł miesięcznie na dziecko przy czym:
- na drugie i każde kolejne dziecko przysługuje bez względu na osiągane dochody rodziny;
- na pierwsze dziecko przysługuje jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 800,00 zł, a jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne kryterium dochodowe wynosi 1200,00 zł na osobę w rodzinie (pierwsze dziecko oznacza jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie do ukończenia 18 roku życia).

Pod uwagę brane są m.in. dochody uzyskiwane w kraju i za granicą z różnych tytułów: stosunku pracy, umów cywilno - prawnych, działalności gospodarczej, emerytur, rent, a także dochody z gospodarstwa rolnego, alimenty na rzecz dzieci, stypendia.

Dochód rodziny oznacza sumę dochodów jej członków, a dochód na członka rodziny oznacza przeciętny miesięczny dochód członka rodziny, osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego. Prawo do świadczenia ustala się z uwzględnieniem przepisów ustawy o utracie i uzyskaniu dochodu.
W przypadku ustalania prawa do świadczenia wychowawczego na pierwszy okres, rokiem kalendarzowym, za który dochody stanowią podstawę ustalenia prawa do świadczenia jest rok 2014.

Jeżeli, będzie zachodziło uzasadnione podejrzenie, że wypłacane pieniądze są marnotrawione lub wydatkowane niezgodnie z przeznaczeniem przez osobę pobierającą wówczas może zostać podjęta decyzja o:
- wstrzymaniu wypłaty świadczenia w całości lub części;
- przekazywaniu świadczenia w całości lub w części w formie rzeczowej lub w formie opłacania usług.
Osoby nienależnie pobierające świadczenie wychowawcze zobowiązane są do zwrotu wszystkich otrzymanych kwot wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

3. Rozpoczęcie programu i terminy wypłat

Wnioski za pierwszy okres funkcjonowania programu (od 1 kwietnia 2016 do 30 września 2017 roku) będzie można składać od 1 kwietnia 2016 r. Kompletne i prawidłowo wypełnione wnioski złożone do 30 czerwca 2016 będą dawały prawo do nabycia prawa do świadczenia wychowawczego od 1 kwietnia, natomiast dla wniosków złożonych po 30 czerwca 2016 r. prawo do świadczenia wychowawczego w wysokości 500,00 zł na dziecko będzie ustalane począwszy od miesiąca, w którym wypłynął wniosek z prawidłowo uzupełnionymi dokumentami.
Docelowo prawo do świadczeń przyznawane będzie na okres od 1 października do 30 września roku następnego.
Beneficjenci uzyskają prawo do świadczenia wychowawczego w miesiącu, w którym złożą poprawny wniosek (wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami), a pieniądze będą im wypłacane co miesiąc, do końca okresu na jaki zostało przyznane decyzją świadczenie. Jeżeli osoby pobierające zasiłek utracą do niego prawo na skutek osiągnięcia wyższych dochodów zostanie zawieszona wypłata świadczenia z miesiącem następującym po pierwszym miesiącu od miesiąca, w którym uzyskano wyższy dochód.

4. Wniosek o przyznanie świadczenia

Powyższe zadanie dla mieszkańców Gminy Modliborzyce realizuje od 01 kwietnia 2016r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, zaś wnioski w godzinach 8.00 – 14.00 (w okresie początkowym) przyjmowane będą w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego.
Wymagane są dane osoby wnioskującej o przyznanie świadczenia oraz dane dzieci pozostających na jej utrzymaniu. Do wniosku dołączyć należy zaświadczenia i/lub oświadczenia o wszystkich uzyskiwanych dochodach (w przypadku starania się o zasiłek na pierwsze dziecko).