W związku z decyzją wykonawczą Komisji UE 2016/260 z dnia 23 lutego 2016 roku zmieniającą Decyzję 2006/80/WE w odniesieniu do Polski znoszącą odstępstwo przewidziane w art. 3 ust. 2 dyrektywy 92/102/EWG

w odniesieniu do gospodarstw hodujących  jedną świnię, rolnicy utrzymujący jedną świnię mają obowiązek zarejestrowania siedziby stada i zgłaszania zdarzeń dotyczących zwierząt (urodzenie, kupno, sprzedaż, padnięcie) w ARiMR.

Nieprzestrzeganie powyższych przepisów grozi sankcjami karnymi.