Wyjaśnienie treści specyfikacji na zadanie: Modernizacja ulicy Ogrodowej w miejscowości Modliborzyce od km 0+000,00 do km 0+881,60 o długości 881,60 m -część II wyjaśnień

Treść wyjaśnień cz. II (plik w formacie .pdf)