Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity; Dz. U. 2018, poz. 994 z póź. zm) zwołuję na dzień 10 grudnia 2018 roku (poniedziałek) na godzinę 08.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Modliborzycach, III nadzwyczajną w bieżącej kadencji sesję Rady Miejskiej w Modliborzycach.