Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Modliborzycach ogłasza nabór wniosków do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie traktowane na równi do wyżej wymienionych.

Uczestnicy Programu będą mieli możliwość skorzystania z pomocy asystenta w:

• wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;
• wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca;
• załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;
• korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury.

Działania podejmowane w ramach Programu mają na celu:

• poprawę funkcjonowania w życiu społecznym osób z niepełnosprawnościami,
• ograniczanie skutków niepełnosprawności,
• stymulację do podejmowania wszelkiego rodzaju aktywności przez osoby niepełnosprawne,
• przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.

Uczestnik Programu za usługi asystenta nie ponosi odpłatności.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług asystenta osobistego proszone są o zapoznanie się z Regulaminem i Programem oraz wypełnienie i dostarczenie:

1. Karty zgłoszenia wraz z kserokopią aktualnego orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia równoważnego
2. Klauzuli informacyjnej
3. Oświadczenia dotyczącego wskazania asystenta.

Dokumenty należy dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem poczty do siedziby: Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Modliborzycach, ul. Piłsudskiego 63, 23-310 Modliborzyce.

O zakwalifikowaniu do Programu decyduje kolejność zgłoszeń.

Przewidywana liczba uczestników Programu to 9 osób, w tym 7 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności i/lub równoważnym (w tym dwie osoby z niepełnosprawnością sprzężoną) oraz 2 osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby,nie będące członkami rodziny uczestnika:

1) posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji na następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej ), opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;
lub
2) posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu;
lub
3) wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, pod warunkiem, że osoba wskazana spełnia przynajmniej jeden z warunków, o których mowa w pkt 1 lub 2.
Posiadanie doświadczenia, o którym mowa w pkt 2, może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym .


Realizacja Programu planowana jest w miesiącach styczeń - grudzień 2023 r. po podpisaniu niezbędnych umów i uzyskaniu dofinansowania Programu.

docx

Karta zgłoszenia

Rozmiar: 32.76 kb
Odsłon : 26
Data dodania: 2023-02-02
docx

Oświadczenie o wskazaniu asystenta

Rozmiar: 105.54 kb
Odsłon : 36
Data dodania: 2023-02-02
pdf

Regulamin

Rozmiar: 300.99 kb
Odsłon : 47
Data dodania: 2023-02-02
pdf

Program

Rozmiar: 224.48 kb
Odsłon : 36
Data dodania: 2023-02-02
pdf

Klauzula informacyjna RODO

Rozmiar: 112.41 kb
Odsłon : 35
Data dodania: 2023-02-02