Przetarg nieograniczony na zadanie: Dostawa kruszywa łamanego do remontów dróg gminnych na terenie Gminy Modliborzyce w roku 2014

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

SIWZ kruszywo.pdf

Specyfikacja Techniczna (zał. nr 6).pdf

Załączniki do SIWZ (zał. nr 1-5).pdf