Ambasador

Województwo Lubelskie corocznie honoruje osoby, instytucje i firmy, które mają niekwestionowane osiągnięcia i zasługi w kreowaniu dobrego wizerunku regionu w kraju i za granicą. Prestiżowe tytuły i statuetki przyznawane są od 1999 roku, a obecnie trwa nabór zgłoszeń do 23. edycji konkursu.

UM

Uprzejmie informujemy mieszkańców gminy Modliborzyce, iż od 1 stycznia 2022 r. z terenu naszej gminy odpady komunalne będzie odbierała firma Zbiórka i Transport Odpadów Komunalnych Józefa Hausner z Niska.

UM

Informuje się, że dzień 24 grudnia 2021 roku (piątek) jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Modliborzycach i pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Modliborzycach za święto przypadające w sobotę 25 grudnia 2021 roku. (Boże Narodzenie).

sesja

Na  podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity; Dz. U. z 2020 r, poz. 713 z późn. zm) oraz  § 18 uchwały Nr LII/289/2018 Rady Miejskiej w Modliborzycach z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Modliborzyce (Dz. Urzęd. Woj. Lub. z 2018r., poz. 5923) zwołuję  XXVI sesję Rady Miejskiej w Modliborzycach, która odbędzie się 28 grudnia 2021 roku (wtorek) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Modliborzycach.

        Burmistrz Modliborzyc zawiadamia,  że w dniu 17.12.2021 r. o godzinie 17:00  w Remizie OSP Wierzchowiska Pierwsze odbędzie się zebranie mieszkańców sołectwa Węgliska.

UM

W dniu 2 grudnia 2021 roku została opublikowana ustawa z dnia 1 października 2021 r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 2227).

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

50 LAT

W środę 8 grudnia jubilaci, którzy zawarli związek małżeński w latach 1969 i 1970  spotkali się na wspólnej uroczystości. Obchody rozpoczęły się w kościele w Modliborzycach od mszy świętej, której przewodniczył proboszcz miejscowej parafii ksiądz Marcin Chłopek.

UM

Burmistrz Modliborzyc ogłasza otwarty konkurs ofert dla: organizacji pozarządowych (w tym stowarzyszeń zwykłych) i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanych dalej „podmiotami”, na powierzenie w 2022 roku, w obszarze:

czyste powietrze

Burmistrz Modliborzyc zaprasza mieszkańców na spotkanie konsultacyjne na temat możliwości uzyskania dofinansowania z rządowego programu „Czyste powietrze”. Spotkanie odbędzie się we wtorek 14 grudnia 2021 r. o godz. 17.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Modliborzycach ul. Zamkowa 1

GOPS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Modliborzycach informuje, że w dniu 03.12.2021 r. o godz. 13:00 zakończył nabór osób do projektu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” – Moduł IV z powodu wyczerpania limitu miejsc.

ZONE

W dniu 1 stycznia 2021 roku weszła w życie ustawa z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 2127).

gops

Z uwagi na zbliżający się okres zimowy oraz obowiązujący stan epidemiczny spowodowany wirusem COVID-19, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Modliborzycach apeluje do mieszkańców gminy Modliborzyce o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby
w podeszłym wieku, samotne, chore, niepełnosprawne, bezdomne, a także inne, które z uwagi na trudną sytuację życiową mogą być narażone na niebezpieczeństwa związane z pandemią oraz niskimi temperaturami.